ደገፍ ነቶም ናብ ሽወደን ዚመጹ ሓደስቲ

ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ (ኣርበትስፎርመድሊንገን) ነዞም ናብ ሽወደን ዝመጻእኩም ሓደስቲ: ስራሕ ክትረኽቡን ኣብ ማሕበረሰብ ሽወደን ክትወሃሃዱን ምእንቲ ዕድል ደገፍ ይህብዩ።

ኣብዞም ዚስዕቡ መዳያት ክንሕግዘኩም ንኽእል

ዕማምና ኣብ ሽወደን ስራሕ ንዘናድዩ እሞ ኣብዚ ሃገር ኪሰርሑ መሰል ዘሎዎም ኣገልግሎት ምሃብ’ዩ። ንኣብነት ኣብዞም ዚስዕቡ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ:

  • ክፉት ቦታ ስራሕ ምርካብ
  • ትምህርቲ ሽወደንኛ ምቕሳም
  • ዚሰማምዓኩም ዓይነት ትምህርቲ ምርካብ
  • ክእለትኩም ንምርኣይ ሙያታት ምፍታን
  • ኣብ ሽወደን ምስራሕን ምንባርን ከመይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ
  • ኣበየና ክፋል ሽወደን ስራሕ ክትረኽቡ ዕድል ከም ዘሎ ሓሳብ ምርካብ


ኣብዚ ቐረባ እዋን’ዶ መንበሪ ፍቓድ ወሲድኩም᎒

ኣብዚ ቐረባ እዋን’ዶ መንበሪ ፍቓድ እንተ ወሲድኩም ምሳና ርክብ ክትገብሩ ሓንጎፋይ ንብለኩም። ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣብ ሽወደን ስራሕ ዘናድዩ ውልቀሰባት ካባና ኣገልግሎት ክትረኽቡ መሰል ኣሎኩም።

ሃየ ርኸቡና

ስራሕ ተልመደን ነቶም መንበሪ ፍቓድ ዚወሰድኩም

ኣብ ሓንቲ ካብተን መንበሪ ስደተኛታት ቦርድ ሚግረሽ ትቕመጡ እንተ ኾይንኩም: እሞ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰድኩም እንተ ኾይንኩም: ስራሕ ተልመደን (ፕራክቲክ) ክትገብሩ ዕድል ኣሎኩም። ኣብ ስራሕ ተልመደን ክትሳተፉ መለለዪ ቍጽሪ መንነት (ፐርሾንኑመር) ወይ "ሳምኦርድኒንስኑመር" (samordningsnummer) የድልየኩም።

ናይ ስራሕ ልምምድ ንመንበሪ ፍቓድ ዘለዎም

ነዞም ከም ስደተኛታት: ከም ዕቝባ ዘድልዮም ውልቀሰባት ወይ ከም ዘመድ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰድኩም

ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት: ከም ስደተኛታት: ከም ዕቝባ ዘድልዮም ውልቀሰባት ወይ ከም ዘመድ መንበሪ ፍቓድ እንተሎኩም: መትከል-እግሪ ተባሂሉ ዚፍለጥ ደገፍ ክትረኽቡ መሰል ኣሎኩም። እዚ ደገፍ መትከል እግሪ: ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ሽወደንኛ ተማሂርኩም: ስራሕ ረኺብኩም ርእስኹም ክትክእሉ ዝዓለመ ደገፍ’ዩ። ኣብዛ ትሕት ኢላ እትረአ ፊልም: ብኸመይ ክንሕግዘኩም ከም እንኽእልን: ደገፍ መትከል እግሪ ብኸመይ ከም ዚሰርሕን ዚያዳ ክትርድኡ ትኽእሉ።

ነዞም ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰድኩም

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ እንተደኣ ወሲድኩም: ብዛዕባ ፍቓድኩም ኣብ መርበብ ኢንተርነት ቦርድ ሚግረሽን ተወሳኺ ሓበሬታ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ መርበብ ኢንተርነት ቦርድ ሚግረሽን ዚርከብ ንቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዚምልከት ደገፋትን ፕሮግራማትን


ደገፋትን ፕሮግራማትን

እዞም ደገፍ መትከል-እግሪ ክትረኽቡ መሰል ዘሎኩም: ብቐሊሉ ስራሕ ክትረኽቡ: ካልእ ዓይነት ደገፍ ካባና ክትረኽቡ’ውን መሰል ኣሎኩም። ካብዚ ትሕት ኢሎም ገለ ካብቶም ንዓኻትኩም ከም መጠን ሓደስቲ ኪምልከቱ ዚኽእሉ ደገፋት ተዘርዚሮም ኣለዉ። እቲ ንዓኻትኩም ብውልቂ ዚምልከት ኣየናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ሃየ ምሳና ርክብ ግበሩ።

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ትምህርቲ
ስራሕ ተልመዲን
ናይ ስራሕ ልምምድ ምስ መራሒኩም/ ዝቆጻጸረኩም
ናይ ስራሕ ምቚጻር መተኣታተዊ
ንነዊሕ ግዜ ብዘይስራሕ ንዝጸንሐ ዝወሃብ ዕድል
ስራሕ ተዓላማይ
ካብ ልሙድ ወጻኢ/ዝያዳ ዝኾነ ኣገልግሎት
ናይ ሞያ መተኣታተዊ ስራሕ
ግብራዊ መሰረታዊ ዓመት
ደገፍ ንመጀምሪ ናይ ንግዲ ንጥፈት

መልሲ ሕቶ እትጽበዩ ሓተትቲ ዕቝባ ዲኻትኩም᎒

ኣብ ሽወደን ዕቝባ ምስ ሓተትኩም: ሕቶኹም ኣዎንታዊ ምላሽ ረኺቡ ኣብ ሽወደን ክትቅመጡን: ሕቶኹም ተነጺጉ ካብ ሃገር ክትወጹን ከም ትኽእሉ ንኽልቲኡ ኣብ ግምት ኣእቲኹም ክትቀራረቡ ጽቡቕ’ዩ። መንበሪ ፍቓድ እንተ ረኺብኩም: ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ሽወደንኛ ተማሂርኩም: ስራሕ ረኺብኩም ርእስኹም ክትክእሉ ኣለኩም። ኣብዚ ንምብጻሕ ሓገዝና ንህበኩም።

Arbete och etablering i Sverige

ስራሕ ንምርካብ ኪሕግዙኹም ኣብ ዚኽእሉ ንጥፈታት ክትሳተፉ ምኽኣል ኣገዳሲ’ዩ። ኵነታት ጥዕናኹም ወይ ስንክልናኹም:

ትምህርትኹም ኮነ ስራሕኩም ወይ ተሳትፎ ንጥፈታትኩም ንምክያድ ዚጸልወኩም እንተኾይኑ ክትሕብሩና ንደሊ ኢና። ሽዑ: ንጥፈታትኩም ብዝበለጸ ኣገባብ ንምክያድ ኣየናይ ደገፍ ከም ዘድልየኩም ንምፍላጥ ብሓባር ኮይንና ነጽንዕ።

ነዚ ዚምልከት ኣብቲ ቈጽሊ ሓበሬታ ዘሎ ብተወሳኺ ኣንብቡ።
ኣብ ተሃድሶ መነባብሮ ሙያ ዘሎ ደገፍ ዚምልከት ሓበሬታ

Tillägsinformation

ኣብ ሽወደን ንስራሕ ምቅርራብ

Ikon för jobskills.se

”ጆብስኪልስ” (Jobskills) ንተመኩሮኹምን ብቕዓትኩምን ተነጹሩሉ ዲጂታላዊ መሳርሒ’ዩ።

ብዛዕባ ”ጆብስኪልስ” ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብቡ

ኣብ ፈይስቡክ ስዓበና

ብኩራት ሓብር--ምትካል

እግሪ እቶም መደብ መትከል-እግሪ (ኤታብለሪንግ-ፕላን) ዘለኩም ብኩራት ኣብዚ ኪሕብትሩ ትኽእሉ።ብኩራት ኪብሃል ከሎ ሕማም ወይ ክንክን ዝሓመመ ህጻን (VAB) ማለት እዩ። ጠንቂ ብኩራት ካልእ ምስ ዝኸውን ወይ ድማ መደብ መትከል-እግሪ ምስ ዘይህልወኩም፡ ናብ መስመር ኣገልግሎት- ዓመዊል (ኩንድሸንስት) በዚ ዚስዕብ ቍጽሪ ተለፎን ደዊልኩም ሓብሩ።

/report

ወርሓዊ ጸብጻብ ለኣኹ

እቶም ውጥን መደብ መትከሊ-እግሪ (etableringsplan) ዘለኩም ሰባት፡ ኣብዚ ገጽ ወርሓዊ ጸብጻኩም (Månadsredovisning) ብዲጂታል መልክዕ ክትሰድዎ ትኽእሉ

ወርሓዊ-ጸብጻብ ብኢንተርነት (ብዲጂታል መልክዕ) ምልኣኽ ዝምልከት መምርሒታት ኣጠቓቕማ።

ከመይ ዝበለ ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ᎒

ብልክዕ ከመይ ዝበለ ደገፍ ካባና ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ዚውስን: መንበሪ ፍቓድ ዘሎኩምን ዘይብልኩምን ካበየናይ ሃገር ከም ዝመጻእኩም ወዘተ ዝኣመሰሉ ረቛሕታት’ዮም።

ንዓኻትኩም ብውልቂ ኣየናይ ከም ዚምልከት ንምፍላጥ ምሳን ርክብ ግበሩ።

ሃየ ርኸቡና

ሓበሬታ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ሽወደን

”ኢንፎርማሹን ስቨርየ” (Information Sverige): ነቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝኾንኩም: እሞ ብስሉጥን ቀሊልን ኣገባብ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ሽወደን ሓበሬታ ክትረኽቡ ድላይ ዘሎኩምን ኪጠቅም ዝተዳለወ መካነ-መርበብ’ዩ።

informationsverige.se

መምርሒ ንምሁራት ወጻእተኛታት

”ኦምስታርት” (Omstart): ነቶም ካብ ሽወደን ወጻኢ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ኮለጅ ትምህርቲ ዝቐሰምኩም ዘገልግል: ንዕዳጋ-ስራሕ ሽወደን ዚምልከት መካነ-መርበብ ኢንተርነት’ዩ።

saco.se/omstart

ኣብ ወጻኢ ዝቐሰምኩሞ ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ምግምጋም

ኮሚቴ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን (Universitets- och högskolerådet): ነቶም ኣብ ሽወደን ስራሕ ዘናድዩ: ነቶም ኣብ ሽወደን ትምህርቶም ኪቕጽሉ ዚደልዩ ወይ ነቶም ትምህርቲ ወጻኢ ሃገር ዘሎዎም ሰራሕተኛታት ኪቘጽሩ ድላይ ዘሎዎም ወሃብቲ ስራሕ ደገፍ ኪኾኖም ምእንቲ: ንኣካዳምያዊ ትምህርቲ ወጻኢ ሃገር ይግምግም።

ኮሚቴ ዩኒቨርሲቲን ኮለጅን