پشتیبانی برای تازه وارد به سوئد

به زودی در دسترس خواهد بود.

Tillägsinformation

غیبت خود را اعلام نمایید


در اینجا شمایی که مشمول برنامه استقرار در بازارکار هستید، می‌توانید غیبت خود را اعلام نمایید. منظور از غیبت در اینجا، بیماری یا مراقبت از فرزند بیمار می‌باشد.

غیبت خود را اعلام نمایید

ارسال گزارش ماهانه

شما كه در برنامه ی ويژه ی جاافتادن در بازار کار داريد می توانيد يك نسخه ديجيتال از گزارش ماهانه خود را در اينجا  پر كرده و ارسال كنيد.

دستورالعمل های کاربردی برای گزارش ماهانه دیجیتالی