Få rådgivning av våra specialister

Våra specialister arbetar med rehabiliteringsfrågor för arbetssökande, anställda och arbetsgivare. Har du en anställd som har en begränsad arbetsförmåga eller på annat sätt behöver stöd för att klara sina arbetsuppgifter, kan du få hjälp av oss.    

tre personer samtalar vid ett bord

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Har personen en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, kan en arbetsterapeut eller sjukgymnast ge stöd och råd till dig som arbetsgivare om anpassningar i arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Det kan till exempel innebära att ge förslag på alternativa arbetssätt eller arbetshjälpmedel som kan underlätta för personen på arbetsplatsen.

Psykologer

Våra psykologer kan ge olika former av stöd och vägledning. Psykologerna kan berätta mer om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka arbetsförmåga, samt vilka anpassningar som kan underlätta.


Socialkonsulenter

Har personen sociala svårigheter som påverkar arbetsförmågan och som gör det svårt att sköta arbetet, kan en socialkonsulent ge stöd och råd. Stödet kallas psykosocialt anpassningsstöd. Socialkonsulenten kan också stötta personen med vad som gäller i sociala och socialrättsliga frågor samt hjälpa personen med att kontakta externa aktörer och andra myndigheter.


Audionom och specialpedagog med inriktning hörsel

Har personen en hörselnedsättning eller annan hörselproblematik, kan en audionom hjälpa till med att se över hur arbetssituationen och arbetsmiljön och ge förslag på åtgärder som kan underlätta i arbetet.


Synspecialist

Har personen en synnedsättning, kan en synspecialist hjälpa till med att se över hur arbetssituationen skulle kunna anpassas och vilka tekniska lösningar som skulle kunna underlätta i arbetet. 

Vill du prata med någon av våra specialister? 

Kontakta oss via vår kundtjänst   


Dövkonsulent

Dövkonsulenten kan fungera som en länk mellan dig och den anställda för att diskutera fram lösningar för er arbetsplats, det kan exempelvis handla om teckenspråkstolk eller anpassningar i lokal och miljö.