Intervjuteknik för anställningsintervjun

Anställningsintervjun är avgörande för att hitta rätt person till tjänsten. Vid det personliga mötet bildar du dig en bättre uppfattning om personen. Här hittar du värdefulla tips för hur du genomför en intervju på bästa sätt.

Skriv en lista, gärna numrerad, med dina frågor. Håller du dig till listan får alla kandidater samma frågor. Det gör det också enklare för dig när du efteråt ska jämföra de olika kandidaternas svar. Notera gärna några följdfrågor också.

Gör en punktlista

Gör en punktlista över vad som krävs för att klara arbetet på ett separat papper. Det är bra att ha framför sig och kunna titta på under dina intervjuer för att inte tappa fokus på hur dina krav ser ut.

Vad är relevant att prata om?

Tänk också på vad som är relevant att ta upp vid en intervju och vad som bör vara klart innan. Många krav bör vara avklarade redan vid urvalsarbetet. Förbered noga hur du vill presentera din organisation och tjänsten. Förbered också en beskrivning av bakgrunden till den aktuella rekryteringen.

Tiden

Se till att du bokar in lagom med tid för intervjun. Ungefär 1,5 timme brukar vara lagom. Se också till att du har ett lämpligt rum tillgängligt. Sätt av lite tid precis innan intervjun och läs igenom kandidatens cv och personliga brev en extra gång.

Ta med ansökningshandlingarna

Ta gärna med ansökningshandlingarna till intervjun för att kunna referera till under intervjuns gång.

Roller

Om ni är två under intervjun är det viktigt att ni i förväg har bestämt vilka olika roller ni ska ha. Ett tips är att låta den ena sköta själva intervjun och den andra fokuserar på att anteckna.

Få den sökande att känna trygghet

Underlätta för den sökande att känna sig trygg. Det kan räcka med en inledande kort och informell dialog. Tänk på att intervjun är ett samtal och inte ett förhör. Beskriv också upplägget för intervjun: hur lång tid som är avsatt och några ord om strukturen för intervjun. Är ni två som intervjuar så berätta vilka olika roller ni kommer att ha.

Så här kommer du igång

Innan ni sätter igång intervjun kan du gärna erbjuda kandidaten något att dricka. Då kan du passa på att berätta lite kortfattat om dig själv och din bakgrund. Sedan kan du be kandidaten ge en kort beskrivning av sin egen bakgrund. Det brukar vara en bra uppvärmning. Du kan välja att redan nu berätta kort om organisationen och om den aktuella tjänsten, eller så gör du det efter själva intervjun – det är en smaksak.

Frågelista

Sedan går du över till din lista med frågor. Glöm inte bort följdfrågorna och be gärna kandidaten att ge exempel. Det är viktigt att du antecknar under hela intervjun så att du kommer ihåg vad den sökande svarar. Om du har numrerat dina frågor så gör du motsvarande numrering i dina anteckningar. Då blir det lättare att hitta rätt bland anteckningarna efteråt.

Tänk på att ha öppna frågor som inte kan besvaras med bara ett ja eller nej. Ställ bara frågor som är relevanta för arbetsuppgifterna och undvik ledande frågor. Här följer några förslag på frågor för intervjuns olika delar.

Yrkeserfarenhet

Be kandidaten beskriva sina yrkeserfarenheter utifrån flera perspektiv. Då kan följande frågor vara till hjälp: Berätta om ett projekt eller en arbetsuppgift som du har ansvarat för. Vilken var din roll och dina uppgifter inom projektet eller arbetsuppgiften? Hur lade du upp arbetet? Vad blev resultatet?

Färdigheter och kompetens

Be kandidaten att beskriva olika situationer som är relevanta för dig. Det kan till exempel handla om en situation där det krävdes att fatta snabba beslut, att ta initiativ, att samarbeta och hantera konflikter och så vidare. Därefter kan du följa upp med frågor som till exempel:

  • Hur uppstod situationen?
  • Vilka faktorer tog du hänsyn till?
  • Hur blev resultatet?
  • Vad fungerade särskilt bra?
  • Vad skulle du göra annorlunda nästa gång?

Se till att det finns några minuter kvar på slutet av intervjun till ytterligare frågor. Avslutningsvis beskriver du vad som kommer att hända i nästa steg. Berätta gärna hur många kandidater ni träffar och när ni kan förväntas höra av er. Berätta också om det kan bli aktuellt med ytterligare intervjuer eller tester plus några ord om referenstagningen.

Avsluta med frågor

Avsluta med att än en gång stämma av om kandidaten har några frågor. När ni är helt klara tackar du kandidaten för att han eller hon har tagit sig tid och följer kandidaten till utgången.

Sammanfatta efteråt

Lägg några minuter efter intervjun på att sammanfatta dina intryck av kandidaten. Vilka styrkor och svagheter ser du? Saknas något när det gäller kompetens och erfarenhet, och hur kan detta i så fall kompenseras? Skriv ihop en kort summering.

Tänk på det här innan du ställer frågorna under intervjun

Som arbetsgivare har du rätt att ställa vilka frågor du vill när du rekryterar. Men frågor som inte har något med jobbet att göra bör du undvika. Och vissa upplysningar om den arbetssökande får du inte använda när du ska tillsätta tjänsten. Då kan det bli tal om diskriminering.


Ställ inte frågor om ovidkommande saker. Det finns visserligen inte något direkt förbud att ställa vissa frågor, inte ens om känsliga ämnen. Däremot kan frågan i sig antyda att den sökandes svar kommer att påverka ditt beslut. Ställ inte frågor om till exempel sjukdomar, trosuppfattning, politisk åskådning eller om den sökande planerar att bilda familj.

Diskriminering