Hur undviker jag diskriminering?

Det kan vara svårt att förstå vad diskriminering egentligen innebär. Vad betyder det och vad måste jag tänka på som arbetsgivare? Vi vägleder dig genom begreppen.

Vad är diskriminering?

I grunden är du som arbetsgivare fri att anställa vem du vill. Men det finns lagar och regler som du måste förhålla dig till som gör att du inte kan låta vilka kriterier som helst styra vem du vill anställa. Diskrimineringslagen är en sådan lag. Den förbjuder diskriminering i arbetslivet och betyder något förenklat att någon missgynnas eller kränks.

Ett missgynnande eller en kränkning på arbetsplatsen ska ha samband med någon eller några av de här sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Former av diskriminering enligt lagen

 • Direkt diskriminering – när någon behandlas sämre i en liknande situation. Till exempel när personer av utländsk härkomst inte får komma in på en restaurang men personer med svensk härkomst är välkomna.
 • Indirekt diskriminering – när det till exempel finns en rutin på jobbet som verkar neutral men som missgynnar personer av ett visst kön.
 • Bristande tillgänglighet – när en person med funktionsnedsättning missgynnas.  
 • Trakasserier och sexuella trakasserier – när ett agerande kränker någons värdighet i form av ord eller om någon till exempel tafsar eller ger närgångna blickar.
 • Instruktioner att diskrimineranär någon ger order eller instruerar att diskriminera någon annan.

Undantag från diskrimineringslagen

Det kan vara tillåtet att särbehandla personer på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Men det beror på omständigheterna i varje specifikt fall. Här är fallen det kan vara tillåtet:

 • särskilda yrkeskrav
 • positiv särbehandling med hänsyn till kön
 • särbehandling som har samband med ålder.

Vad innebär det för dig som arbetsgivare? 

Lagen kräver att du som arbetsgivare ska se till att personer på arbetsplatsen inte diskrimineras eller missgynnas. Du ska bland annat se till att alla ges möjlighet att söka organisationens lediga tjänster.

Du ska också försöka uppnå en jämn fördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Du bör alltså anstränga dig för att hitta kandidater av det underrepresenterade könet. Tänk på att skillnader i meriter inte får vara för stor och att det könet som är underrepresenterat inte får gynnas per automatik.

Jobba målinriktat

Formulera tydliga mål för det ni vill uppnå och bestäm vad som ska göras. Se till att ni jobbar målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter på er arbetsplats. På så sätt skapar ni en bra arbetsmiljö som är attraktiv för framtida medarbetare.  

Tänk på det här

Du får inte diskriminera:

 • anställda
 • den som gör en förfrågan eller söker jobb
 • den som söker eller gör praktik
 • en person som är inhyrd eller inlånad.

Läs mer på diskrimineringsombudsmannen
Läs även: Diskriminering i annonstexter