Sysselsättningen ökar – men brist på utbildad arbetskraft kan dämpa tillväxten

Den globala ekonomin växer, privata arbetsgivare är optimistiska och sysselsättningen fortsätter öka under de närmsta åren. Samtidigt ökar rekryteringsproblemen. Brist på utbildad arbetskraft är ett växande hinder för arbetsgivarnas anställningsplaner.

130 000 fler sysselsatta under de närmsta två åren

Trots kompetensbrist i många branscher pekar prognosen på 130 000 fler sysselsatta under 2018 och 2019. Sysselsättningsökningarna kommer som tidigare ske främst bland utrikes födda, till vilka mer än åtta av tio jobb väntas gå. Jobben spås bli fler i hela landet men det är främst i storstadslänen som jobben växer fram.

– Den fortsatt starka jobbtillväxten är mycket glädjande. Att den dessutom sker samtidigt som många nyanlända ska in på arbetsmarknaden är särskilt positivt, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Prognosen visar att det finns en utbredd optimism bland arbetsgivarna som nu planerar för fler anställda än tidigare. Jämfört med för ett halvår sedan har stämningsläget höjts inom alla branscher i näringslivet.

Allt svårare att hitta arbetskraft

En anledning till att det trots stark tillväxt är svårt att rekrytera, är att arbetskraften till stor del består av nyanlända och personer som idag står längre ifrån arbetsmarknaden.

Bild som visar att 4 av 10 arbetsgivare kommer få det svårt att rekrytera

Bristen på utbildad arbetskraft kan komma att omfatta mer än fyra av tio privata arbetsgivare mot slutet av prognosperioden. Värst är bristen för offentliga arbetsgivare.

Utbildningar kan mota problemet

För att mildra arbetskraftsbristen är det avgörande att matcha arbetslösa till utbildning som leder till jobb. Här spelar både arbetsmarknadsutbildningen och den reguljära utbildningen en viktig roll.

Vill du veta mer?

Läs hela prognosen här