Arbetsförmedlingen
 • Kontakt
 • Other languages
 • Teckenspråk

Stöd för yrkesintroduktion

För arbetssökande som saknar praktisk yrkeserfarenhet

Vad är yrkesintroduktionsanställning?

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös och samtidigt erbjuder honom eller henne handledning eller utbildning. Stöd för yrkesin­troduktionsanställning ger arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som de har ett arbete med lön.

Delegationen för yrkesintroduktionsanställningar

Du kan få ersättning om du anställer en person som uppfyller något av följande:

 • är mellan 15–24 år som saknar erfarenhet av yrket
 • är mellan 15-24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod
 • en arbetssökande som har fyllt minst 25 år och varit arbetslös på heltid sedan 12 månader
 • är ny i Sverige och har en pågående etable­ringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • är ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning
 • är ny i Sverige sedan max 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.

Om personen du vill anställa redan arbetar hos dig måste det nya arbetet vara ett annat yrke. Fråga din arbetsgivarorganisation eller kontakta Arbetsförmedlingen om du behöver mer information.

Faktablad om yrkesintroduktion

Den ska vara individuell och innehålla minst följande:

 • utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
 • målet med utbildningen och handledningen
 • vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen.

Du kan alltså inte enbart hänvisa till en generell utbildningsplan som de fackliga branschparterna själva har upprättat, utan du måste själv ha specificerat innehållet för yrkesintroduktionsanställningen samt ha anpassat den individuellt för den arbetssökande.

Handledning och utbildning ska uppgå till minst 15 procent och högst 25 procent av arbetstiden. Ni avgör själva i utbildningsplanen hur tiden ska fördelas, och följer sedan planen.

Det finns ingen färdig mall eftersom utbildningsplanen kan se olika ut i olika branscher. Om du känner dig osäker på om planen uppfyller branschens riktlinjer bör du vända dig till din arbetsgivarorganisation. Facket ska även ges tillfälle att lämna sitt yttrande om de anser att planen inte följer branschens riktlinjer.

Minimumkravet för att få ekonomiskt stöd är dock att följande punkter är besvarade:

 • utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
 • målet med utbildningen och handledningen
 • vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen.

Hur gör jag för att ändra omfattningen på utbildningen under pågående yrkesintroduktionsanställning?

Du skickar in en ny ansökan för att meddela förändringen och bifogar en ny eller reviderad utbildningsplan. Vi fattar då ett nytt beslut utifrån den nya omfattningen på utbildningen.

Glöm inte att facket ska ges tillfälle att yttra sig om den nya eller reviderade planen.

Blankett för ansökan

Lars-Åke Ogsäter är teknisk chef på det kommunala VA-bolaget Boxholmshus. När Arbetsförmedlingen tipsade honom om den nya anställningsformen för ungdomar, yrkesintroduktionsanställning, föll alla bitar på plats. Den fast anställda sopåkaren som ville prova en annan tjänst kunde göra det och bakom ratten i hans sopbil satte sig arbetslösa Elias Nylund.

Läs mer

Se Teknikföretagens och IF Metalls film om företaget Ljunghäll, som berättar hur de använder yrkesintroduktionsanställningar.

Se filmen

Se IKEM:s, Industriarbetsgivarnas och IF Metalls film där arbetsgivare berättar om hur yrkesintroduktion säkrar deras kompetensbehov.

Se filmen

Vilka krav finns på mig som arbetsgivare?

Du måste ha ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion eller ett hängavtal till ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion. Observera att avtalen ser olika ut för olika branscher och kan ha speciella villkor för exempelvis ålder och gymnasieutbildning. Ibland krävs även ett lokalt avtal om yrkesintroduktion mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta din arbetsgivarorganisation. Du måste också vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.

Du får inte heller ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist för mindre än 12 månader sedan på den driftsenhet där du tänker placera den anställde.

Faktablad om kontroll av arbetsgivare/anordnare inför beslut om anvisning

Under anställningen ska du erbjuda den anställde minst 15 procent handledning eller utbildning. Du ska också göra en handlednings- eller utbildningsplan tillsammans med den du tänker anställa.

Vilka anställningsformer gäller ersättningen för?

Anställningen är en yrkesintroduktionsanställning och kan vara på hel- eller deltid.

 • Anställningen måste vara minst sex månader. Och du kan få ekonomiskt stöd i upp till tolv månader.
 • Tjänstgöringsgraden får inte understiga 75 procent.
 • Utbildning och handledning ska vara på minst 15 procent. Om den är över 15 procent kan den delen användas till reguljär utbildning, som exempelvis svenska för invandrare (sfi), kommunal vuxenutbildning eller liknande.
 • Du ska ge den anställde lön enligt kollektivavtal, och du får göra avdrag för utbildnings- och handledningsdelen (15-25 procent).
 • Den anställde har rätt till försäkringar enligt kollektivavtal.

Du måste ha ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller ett hängavtal till ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, för att kunna anställa med stöd för yrkesintroduktion.

Ibland krävs även ett lokalt avtal om yrkesintroduktion mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen.

Observera att avtalen kan se olika ut för olika branscher, vilket gör att exempelvis krav på ålder och gymnasieutbildning för den anställde kan variera något. Kontakta din arbetsgivarorganisation för att ta reda på vad som krävs.

Om du har hängavtal och inte är ansluten till en arbetsgivarorganisation, kan du kontakta din fackliga organisation i stället.

Du får en ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Innan du räknar ut din ersättning ska du dra av handlednings- eller utbildningsdelen från bruttolönen (15-25 procent). Den högsta summan du kan få ersättning för är 18 750 kronor.

Vid deltidsanställning ska ersättningen minskas i förhållande till arbetstiden.

Du får också ersättning för handledning med 115 kronor per dag vid heltidsarbete.

Anställningen måste vara minst sex månader.

Observera! Om den totala ersättningen som du får från Arbetsförmedlingen är större än 500 000 euro måste du först samtycka till att uppgifter om ersättningen offentliggörs på EU-kommissionens hemsida.

Vi har ett verktyg där du kan testa hur mycket du kan få i ersättning om du anställer någon med anställningsstöd. Testa gärna det för att få en ungefärlig uppfattning på storleken på stödet.

Testa här

Du kan få arbetsgivarstödet i högst tolv månader, och anställningen måste vara i minst sex månader.

Du ska ge den anställde lön enligt kollektivavtalet minus handlednings- eller utbildningsdelen (15-25 procent). Det innebär att lönen inte får understiga 75 procent av den kollektivavtalsenliga lönen för branschen. Det gäller även om utbildnings- och handledningsdelen överstiger 25 procent.

Den anställde har också rätt till försäkringar enligt kollektivavtalet.

Om den anställde får löneförhöjning under tiden som yrkesintroduktionsanställningen pågår och understiger 20 procent behöver ingen ny ansökan göras. Om löneökningen överstiger 20 procent måste omgående en ny ansökan göras.

Ja. Du kan få stöd för yrkesintroduktion för en person som tidigare varit anställd på företaget. Däremot får personen generellt inte redan vara anställd hos dig när vi får din ansökan.

Däremot finns följande två undantagsfall:

 1. Den anställde kommer att ha ett annat yrke, inom ett annat kollektivavtalsområde, än vad han eller hon ursprungligen var anställd för.
 2. Den anställde kommer att arbeta vid sidan av sina gymnasiestudier på heltid.

Vi måste dock ha fått din ansökan om yrkesintroduktionsanställning innan den du vill anställa har börjat sin yrkesintroduktionsanställning.

För dem som saknar erfarenhet av yrket, kan du ansöka om stöd för yrkesintroduktion direkt. För dem som redan har erfarenhet av yrket kan du ansöka om stöd då de varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i 90 dagar under en fyramånadersperiod. (Det är samma regler som för jobbgarantin för ungdomar.)

Du kan inte få stöd för yrkesintroduktionsanställning för samma person, om anställningen redan avslutats. Du kan däremot skicka in en förlängningsansökan om anställningen fortfarande gäller och inte varat i tolv månader. Observera att facket fortfarande ska ges möjlighet att lämna yttrande på utbildningsplanen och på lönen vid en förlängningsansökan.

Intresserad? Så här går du vidare

Vi på Arbetsförmedlingen hjälper dig så mycket vi kan, men det är några saker som du och den du vill anställa måste göra för att få beslut om yrkesintroduktion.

Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt person och ansöka om yrkesintroduktion. Vi kan plocka ut och skicka tips på arbetssökande med passande meriter till dig.

Anmäl ditt intresse här så återkommer vi till dig

Du och den arbetssökande tar tillsammans fram en handlednings- eller utbildningsplan. Du ansöker sedan om stödet genom att fylla i en blankett:

Ansökan om stöd till yrkesintroduktionsanställning

Bifoga en utbildningsplan som innehåller

 • utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
 • målet med utbildningen och handledningen
 • vem som ska vara handledare för den anställde på arbetsplatsen
 • arbetstagarens och arbetsgivarens underskrifter.

Ansökan skickas därefter till din lokala arbetsförmedling.

Vi på Arbetsförmedlingen måste ha fått din ansökan om yrkesintroduktionsanställning innan den du vill anställa har börjat yrkesintroduktionsanställningen. Du kan skriva anställningsavtal med personen du vill anställa innan du skickar in ansökan till oss. Det viktigaste är att personen inte påbörjat tjänsten innan ansökan kommit in. Bifoga gärna anställningsavtalet tillsammans med ansökan.

Innan du skickar in ansökan ska den lokala fackliga organisationen få möjlighet att yttra sig över lönen och handlednings- eller utbildningsplanen.

Du skickar in en förlängningsansökan till din lokala arbetsförmedling.

Förlängningsansökan

Observera att facket även här ska ges möjlighet att lämna ett yttrande. Du kan få ersättning i upp till tolv månader.

Du ska lämna in en slutrapport med uppgifter om innehållet och omfattningen av utbildningen och handledningen.

Slutrapport

Lämna slutrapporten till din lokala arbetsförmedling inom tre månader efter att yrkesintroduktionsanställningen avslutats. Det är för att vi ska säkerställa att den anställde har fått det stöd som han eller hon har rätt till enligt utbildningsplanen. I annat fall kan du eventuellt bli återbetalningsskyldig.

Så här får du ersättningen utbetald

När du har fått ett beslut om att få ersättning från oss för en person som du har anställt med yrkesintroduktion är det bästa och enklaste sättet att få din ersättning via vår webbtjänst.

Är du redan användare av vår webbtjänst kan du klicka direkt på knappen och logga in för att ansöka om ersättning:

För att få ersättning fyller du i en blankett varje månad, antingen via webben eller på en pappersblankett. Blanketten kallas för en rekvisition. När medarbetaren har yrkesintroduktionsanställning fyller du i bruttolön och eventuella förmåner.

Du fyller i din rekvisition efter varje arbetsmånad och efter att du utbetalat lönen till den anställde. Lönen betalar du ut enligt dina vanliga lönerutiner.

Tänk på att varje rekvisition har ett förfallodatum skicka därför in din redovisning i tid så att vi har den senast det datum som står på blanketten.   

Det finns många fördelar med att begära ersättningen via webben:

 • Du kan följa upp utbetalningen och även söka efter tidigare utbetalningar.
 • Du kan få besked via e-post när det är dags att ansöka om ersättning och du kan få en påminnelse i god tid om en rekvisition är på väg att förfalla.
 • Du får utbetalningen snabbare än om du ansöker via en pappersblankett.
 • Du kan vid behov skicka med ett lönebesked och andra uppgifter.
 • Du fyller själv i den referens eller information du vill ha på utbetalningen. Den visas på avierna och är sökbar i systemet.
 • Det är lätt att fylla i rätt.

Om du inte kan använda webbtjänsten skickar vi en pappersblankett i stället. Vi skickar också med en kort instruktion till hur du fyller i blanketten.

Här loggar du in för att söka ersättning via webben

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

Ersättning för yrkesintroduktionsanställning består av två delar, yrkesintroduktion och handledarstöd. För yrkesintroduktionen betalar vi ut ersättningen genom att vi krediterar företagets skattekonto. Handledarstödet betalar vi ut ersättningen efter cirka 14 dagar till företagets plus- eller bankgiro. Utbetalningarna sker under förutsättning att vi har fått alla uppgifter vi behöver. Behöver vi fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna. Tiden för utbetalning påverkas också av när i månaden du skickar in din redovisning då utbetalning till skattekonto görs en gång per månad.

I samband med att vi beslutar om ersättning för yrkesintroduktionsanställning får du en blankett som du använder för att ansöka om ersättning via webben. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.

Du behöver inte skicka in en ny blankett om företaget redan är upplagt i webbtjänsten Rekvirera.  

Blanketten kan du även öppna och fylla i här

När vi har registrerat blanketten skickar vi ett mejl till den person som du har angivit som administratör. Mejlet innehåller information och en länk till webbtjänsten.

I webbtjänsten finns följande behörigheter:

 • Läsa – för användare som bara ska kunna titta på transaktioner och utbetalningar.
 • Rekvirera – för användare som ska kunna söka ersättning.
 • Administrera – för användare som ska ha full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare.

Börja med att logga in i webbtjänsten med din e-legitimation. Lägg sedan upp de personer som ska kunna använda systemet hos er.

Information om hur du skaffar e-legitimation

I bildspelen nedan ser du hur webbtjänsten ser ut när du har loggat in och hur du kommer vidare. 

Hur du gör som administratör

Hur du gör som rekvirerare

För dig som är användare av webbtjänsten:

Vanliga frågor och svar för användare av webbtjänsten

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

Logga in här