Nystartsjobb


För den som har varit arbetslös längeVad är nystartsjobb?

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige.

Du kan få ersättning för en person som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som varit utan arbete en längre tid. Det gäller personer som:

 • fyller 21-25 år under året och har varit utan arbete på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna
 • fyller 26 år eller mer under året och har varit utan arbete på heltid i minst 12 av de senaste 15 månaderna
 • om den arbetssökande har varit hemma och vårdat barn som är under två år kan han eller hon hoppa över den tiden för att uppfylla villkoren. Om barnet är adopterat gäller två år efter att den arbetssökande fått barnet.

För att du ska få ersättningen ska den arbetssökande ha varit borta från arbetslivet på grund av att han eller hon har

 • varit anmäld som arbetslös på Arbetsförmedlingen.
 • deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen (2001:453) och samtidigt varit arbetslös.
 • varit anställd av Samhall.

Du kan också få ersättningen för en person som

 • kommit till Sverige för max tre år sedan och fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning
 • kommit till Sverige för max tre år sedan och fått uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.
 • är ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen
 • dömts till fängelse i minst ett år och har frigång eller är villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden.
 • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Du kan inte få ersättningen för en anställning som redan pågår. Du kan inte heller få ersättningen om personen har ett väsentligt inflytande i verksamheten genom att till exempel ingå i styrelsen, vara bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande. Om du har en enskild firma kan du inte få ersättning om du anställer din make eller maka. Med make/maka menas även sambo man har eller har haft gemensamma barn med, eller sambo man tidigare varit gift med.

Du får ersättning för den del av lönen som är upp till 22 000 kronor per månad vid heltid. Vid deltid minskas stödet proportionellt i förhållande till anställningens omfattning.

Faktablad om nystartsjobb

Vilka krav finns på mig som arbetsgivare?

 • Du måste vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket månaden efter att lönen utbetalats. 
 • Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Du får inte ha betydande betalningsanmärkningar.
 • Du ska ge den anställde lön enligt kollektivavtalet i branschen
 • Tänk på att om du orsakar att ersättningen ges till dig på en felaktig grund kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen.

Faktablad om kontroll av arbetsgivare/anordnare inför beslut om anvisning

Lön och anställningsförmåner

 • Du som arbetsgivare ska ge den anställde lön och anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen.
 • Du som saknar kollektivavtal måste teckna vissa försäkringar för den anställde för att Arbetsförmedlingen ska kunna fatta beslut.
 • För en privatanställd arbetare ska du teckna alla försäkringar hos Fora. I grundavtalet hos Fora ingår:
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT)
 • Försäkring om avgångsbidrag (AGB)
 • Avtalspension SAF-LO
 • Premiebefrielseförsäkring

För en privatanställd tjänsteman ska du teckna:

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • Sjukförsäkring

Tjänstepensionsförsäkring som innehåller delarna ålderspension och premiebefrielseförsäkring. Ålderspension krävs med minst den premienivå som är fastställd för ITP 1 i den kollektivavtalade pensionsförsäkringen.

ITP 1 är premiebaserad och ger 4,5 % premie på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 30 % utöver det.


Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) tecknar du hos Fora, övriga försäkringar kan tecknas hos valfritt bolag.

Tänk på att du i vissa fall kan få stöd för nystartjobb trots att försäkringsbolagen inte kan bevilja samtliga försäkringar för den anställde. Du kan då skicka in försäkringsbolagets svar, tillsammans med ansökan om nystartjobb, för att få en bedömning av Arbetsförmedlingen om försäkringarna är tillräckliga. 

Du ska inom 30 dagar från det att anställningen har påbörjats lämna in en kopia av anställningsavtalet. Det ska framgå vilka anställningsvillkor som gäller och att lön lämnas enligt kollektivavtal.

Ersättning

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid.

Nystartsjobb grundar sig på de ersättningar till den anställde som du betalar arbetsgivaravgift för enligt 2 kapitlet socialavgiftslagen (2000:980). Det är främst bruttolön, sjuklön, semesterlön och vissa skattepliktiga förmåner. I texten nedan används av praktiska skäl begreppet lön.

Du får ersättning för den del av lönen som är upp till 22 000 kronor per månad vid heltid. För den del av lönen som överstiger 22 000 kronor får du ingen ersättning. Vid deltid minskas stödet proportionellt. Det innebär att vid till exempel en tjänstgöringsgrad på 50 procent får du ingen ersättning för den del av lönen som överstiger 11 000 kronor per månad.

Vilken ersättningsnivå som du får blir beroende av hur länge den arbetssökande har varit frånvarande från arbetslivet. Det innebär att:

 • Om den arbetssökande fyller 21-25 år under året och har varit borta från arbetslivet under sex månader–två år, får du ett belopp som motsvarar en arbetsgivaravgift (31,42%).
 • Om den arbetssökande fyller 26 år eller mer under året och har varit frånvarande från arbetslivet under ett–två år, får du ett belopp som motsvarar en arbetsgivaravgift (31,42%).
 • Om den arbetssökande fyller 21 år eller mer under året och har varit borta från arbetslivet i två-tre år, får du ett belopp som motsvarar två gånger arbetsgivaravgiften och om frånvaron från arbetslivet är mer än tre år, får du två och en halv gånger arbetsgivaravgiften.
 • Om den arbetssökande är nyanländ med uppehållstillstånd, uppehållskort eller etableringsplan, får du ett belopp som motsvarar två och en halv gånger arbetsgivaravgiften. Nystartsjobbet ska påbörjas inom 36 månader från att uppehållstillståndet beviljades, eller så länge som det finns en etableringsplan.
 • Om den arbetssökande fyller 21 år eller mer under året, är dömd till fängelse men får vistas utanför anstalten, eller är villkorligt frigiven utan att ha fullgjort ett år av prövotiden, är ersättningsnivåerna samma som i punkterna 2 och 3. Som frånvaro från arbetslivet räknas här den tilldömda strafftiden.
 • För deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin är ersättningen motsvarande en arbetsgivaravgift (31,42%).

Vi har ett verktyg där du kan testa hur mycket du kan få i ersättning om du anställer någon med anställningsstöd. Testa gärna det för att få en ungefärlig uppfattning på storleken på stödet.  Testa här

 • För arbetssökande som under året fyller 26 år eller mer kan du få ersättning lika länge som den arbetssökande varit frånvarande från arbetslivet, men längst två år.
 • För arbetssökande som fyller 21-25 år under året kan du få ersättning lika länge som den arbetssökande varit frånvarande från arbetslivet, men längst ett år.
 • För arbetssökande som under året fyller 26 år eller mer och som kvalificerat sig till stödet genom uppehållstillstånd, uppehållskort eller etableringsplan får du ersättning som längst två år.
 • För arbetssökande som fyller 21-25 år under året och som kvalificerat sig till stödet genom uppehållstillstånd, uppehållskort eller etableringsplan får du ersättning som längst ett år.
 • För arbetssökande som under året fyller 21 år eller mer och har kvalificerat sig till stödet efter att ha dömts till fängelse är den maximala stödtiden två år.
 • För arbetssökande som har kvalificerat till stödet genom jobb- och utvecklingsgarantin är den maximala stödtiden ett år.

För att du som arbetsgivare ska få ersättning ska du lämna en kopia på anställningsavtalet till oss på Arbetsförmedlingen. Där ska det stå vilka anställningsvillkor som gäller och att lönen följer eller är likvärdig med branschens kollektivavtal. Kopian måste du lämna till oss senast en månad efter att den anställde börjat sin anställning.

Intresserad? Så här går du vidare (blanketter m.m.)

Vi på Arbetsförmedlingen hjälper dig så mycket vi kan, men det är några saker som du och den du vill anställa måste göra för att få beslut om nystartsjobb.

Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt person och ansöka om nystartsjobb. Vi kan plocka ut och skicka tips på arbetssökande med passande meriter till dig.

Anmäl ditt intresse här så återkommer vi till dig

Du skickar ansökan om nystartsjobb till den lokala Arbetsförmedlingen. Observera att ansökan måste ha kommit in till Arbetsförmedlingen innan anställningen kan börja. Arbetsförmedlingen måste även ha fattat beslut om ersättningen innan anställningen kan starta. Om anställningen börjar innan Arbetsförmedlingen fattat beslut kan du inte få någon ersättning.

Nystartsjobbet behöver inte ha förmedlats av oss. Kontakta oss på Arbetsförmedlingen om du vill ha mer information.

Den du vill anställa ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen när vi fattar beslut, men det går bra att den arbetssökande anmäler sig i samband med att du lämnar in ansökan om nystartsjobb. Han eller hon ska också fylla i och lämna in en blankett och i vissa fall också ett intyg som styrker rätten till nystartsjobb. Intygen beställer den arbetssökande själv hos Försäkringskassan, Samhall, Kriminalvården, Migrationsverket och kommunen.

Blankett för ansökan

Om du vill förlänga nystartsjobbet ska du alltid skicka in en ny ansökan. På beslutsmeddelandet du har fått av oss står det hur länge du kan få ersättning. Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan beslutsperioden gått ut.

Blankett för ansökan om förlängning

Du ska också anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättningen eller dess storlek till oss. Det måste du göra så snart något förändras. Vi kan då behöva ompröva beslutet om det är felaktigt eller om förhållandena ändras.

Blankett för meddelande om förändring

Så här får du ersättningen utbetald

När du har fått ett beslut om att få ersättning från oss för en person som du har anställt med anställningsstöd är det bästa och enklaste sättet att få din ersättning via vår webbtjänst.

Är du redan användare av vår webbtjänst kan du klicka direkt på knappen och logga in för att ansöka om ersättning:

För att få ersättning fyller du i en blankett varje månad, antingen via webben eller på en pappersblankett. Blanketten kallas för en rekvisition. Om medarbetaren har anställningsstöd anger du hur många dagar han eller hon har varit närvarande och frånvarande. Har medarbetaren ett nystartsjobb fyller du i bruttolön och eventuella förmåner.

Du fyller i rekvisitionen efter varje arbetsmånad och efter att du betalat ut lönen till den anställde. Lönen betalar du ut enligt dina vanliga lönerutiner.

Tänk på att varje rekvisition har ett förfallodatum. Skicka därför in din redovisning i tid så att vi har den senast det datum som står på blanketten.   

Det finns många fördelar med att begära ersättningen via webben:

 • Du kan följa upp utbetalningen och även söka efter tidigare utbetalningar.
 • Du kan få besked via e-post när det är dags att ansöka om ersättning och du kan få en påminnelse i god tid om en rekvisition är på väg att förfalla.
 • Du får utbetalningen snabbare än om du ansöker via en pappersblankett.
 • Du kan vid behov skicka med ett lönebesked och andra uppgifter.
 • Du fyller själv i den referens eller information du vill ha på utbetalningen. Den visas på avierna och är sökbar i systemet.
 • Det är lätt att fylla i rätt.

Om du inte kan använda webbtjänsten skickar vi en pappersblankett i stället. Vi skickar också med en kort instruktion till hur du fyller i blanketten.

Här loggar du in för att söka ersättning via webben

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

För anställningsstöd får du ersättningen efter cirka 14 dagar om vi har fått alla uppgifter vi behöver. Om vi behöver fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna.

För nystartsjobb betalar vi ut ersättningen genom att vi krediterar företagets skattekonto. Detta under förutsättning att vi har fått alla uppgifter vi behöver. Behöver vi fler uppgifter kontaktar vi dig, och då kan det ta längre tid innan du får pengarna. Tiden för utbetalning påverkas också av när i månaden du skickar in din redovisning då utbetalning till skattekonto görs en gång per månad.

I samband med att vi beslutar om ersättning för anställningsstöd eller nystartsjobb får du en blankett som du använder för att ansöka om ersättning via webben. Fyll i blanketten och skicka tillbaka den tillsammans med ett registreringsbevis eller ett utdrag från protokoll som styrker vem som är firmatecknare hos er.

Du behöver inte skicka in en ny blankett om företaget redan är upplagt i webbtjänsten Rekvirera.  

Blanketten kan du även öppna och fylla i här

När vi har registrerat blanketten skickar vi ett mejl till den person som du har angivit som administratör. Mejlet innehåller information och en länk till webbtjänsten.

I webbtjänsten finns följande behörigheter:

 • Läsa – för användare som bara ska kunna titta på transaktioner och utbetalningar.
 • Rekvirera – för användare som ska kunna söka ersättning.
 • Administrera – för användare som ska ha full behörighet att kunna ändra och skapa nya användare.

Börja med att logga in i webbtjänsten med din e-legitimation. Lägg sedan upp de personer som ska kunna använda systemet hos er.

Information om hur du skaffar e-legitimation

I bildspelen ser du hur webbtjänsten ser ut när du har loggat in och hur du kommer vidare. 

Hur du gör som administratör

Hur du gör som rekvirerare

För dig som är användare av webbtjänsten:

Vanliga frågor och svar för användare av webbtjänsten

Mer information hittar du under knappen Hjälp när du är inloggad i webbtjänsten.

Logga in här