Frågor och svar om moderna beredskapsjobb i staten

Uppdraget

 • Ett arbete på en statlig myndighet som subventioneras med anställningsstöd med subventionsformen extratjänst.
  • Myndigheten kan få en ekonomisk ersättning (anställningsstöd) om man anställer en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ och står långt ifrån arbetsmarknaden
  • Moderna beredskapsjobb är ett regeringsuppdrag som pågår mellan 2017 och 2020.
 • Praktik i staten är praktikplatser och moderna beredskapsjobb i staten är anställningar som subventioneras med anställningsstöd.
  • Praktik i staten kan en arbetssökande ha som längst 6 månader. Modernt beredskapsjobb i staten kan en person som anställs ha som längst 24 månader.
  • Både praktik i staten och moderna beredskapsjobb i staten är regeringsuppdrag till myndigheter.
  • Målgruppen för praktik i staten är personer med funktionsnedsättning samt vissa nyanlända invandrare. Målgruppen för moderna beredskapsjobb är vissa nyanlända invandrare samt långtidsarbetslösa som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin sedan minst 450 dagar.
  • En skillnad mellan modernt beredskapsjobb och praktik i staten är att man för att kvalificera sig för modernt beredskapsjobb måste ha varit arbetslös en viss tid, vilket inte gäller praktik i staten.
  • I moderna beredskapsjobb kan det förekomma personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, men det är inte det som kvalificerar personen för anställningsstödet, utan personens tid i arbetslöshet.
  • Om du har allmänna frågor om villkor och krav kan du vända dig till Arbetsförmedlingens kundtjänst, på telefon 0771-416 416. Om du har specifika funderingar om det är möjligt att anställa någon som din myndighet haft som praktikant på modernt beredskapsjobb, ta kontakt med arbetsförmedlaren som beviljade beslutet om praktik.
 • Extratjänst är en typ av anställningsstöd enligt förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd. När extratjänst används som anställningsstöd på statliga myndigheter kallas det sedan 1 januari 2017 för Moderna beredskapsjobb i staten. I övriga verksamheter som man kan ha anställningsstödet extratjänst inom, kallas det för extratjänst.

Villkor

 • Från och med anställningens start.
 • Ett anställningsavtal ska upprättas mellan arbetsgivaren och den arbetssökande och en kopia lämnas till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar från anställningens början. Om avtalet inte har kommit in i tid upphävs beslutet om anställningsstöd (ersättningen).
 • Personen som har ett modernt beredskapsjobb har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal. För den här typen av anställningar finns ett framtaget avtal (Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar- VASA). I VASA-avtalet finns regler om anställningsskydd. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för den som har ett modernt beredskapsjobb men i VASA-avtalet finns bestämmelser som reglerar anställningen. Ett modernt beredskapsjobb ger inte heller rätt till ersättning från a-kassan. Frågor som rör detta är arbetsgivarens ansvar och om du som arbetsgivare har frågor om detta ska du vända dig till din egen centrala personalavdelning, som vid behov kan få stöd av Arbetsgivarverket. Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida.
 • • Lönen regleras inte av Arbetsförmedlingen, men ersättningen myndigheten får för anställningen är högst 1 213 kr per arbetsdag. Utöver det utgår ersättning för handledning med 150 kr per arbetsdag de första tre månaderna, och därefter med 115 kr per arbetsdag för resten av tiden.
 • • Offentliga arbetsgivare som upphandlar vissa tjänster eller har lagt ansvaret på ett statligt, regionalt eller kommunalt bolag att utföra arbetsuppgifterna kan inte få stöd från Arbetsförmedlingen för den typen av arbetsuppgifter. Detta då motsvarande tjänster som bedrivs i egen regi kan konkurrera med tjänsterna i den konkurrensutsatta delen av verksamheten.
  • Uppdragsverksamhet (en avgiftsfinansierad del av myndighetens hela verksamhet som beskrivs i myndighetens regleringsbrev) är också att betrakta som att myndigheten erbjuder varor eller tjänster på en marknad. Stöd för arbetsuppgifter som utförs inom en myndighets uppdragsverksamhet kan således inte beviljas.
 • Ja, det kan vara möjligt. För statliga myndigheter innebär det som huvudregel att det inte får ha skett arbetsbristuppsägningar på den ort arbetstagaren ska arbeta. Trots att det skett en sådan arbetsbristuppsägning kan det dock i många fall ändå vara aktuellt med anställningsstöd (ersättning). Det beror på att myndighetens anställda ska delas upp efter vilka arbetsuppgifter de har och en särskild turordning gäller för varje sådan grupp.
 • Om du har frågor kring detta, kontakta er myndighets personalavdelning. De kan vid behov ta kontakt med Arbetsgivarverket. 
 • Nej, moderna beredskapsjobb är inte a-kassegrundande.
 • Ja. Moderna beredskapsjobb ska i regel vara på heltid, men kan utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning anvisas på deltid i de fall då den sökande har behov av kompetenshöjande insatser som till exempel utbildning.
  • Den anställde har enligt lagen (1986:163) rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare från den anställning hen har hos sin arbetsgivare. I andra fall (utöver SFI) står det arbetsgivaren fritt att komma överens med den anställda om att ge möjlighet att studera under anställningstiden.
  • Det är arbetsgivaren och den arbetssökande som sedan tillsammans kommer överens om rätten till lön under ledighet. Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till den faktiska arbetstiden.
 • I VASA-avtalet, som ska användas för den här typen av anställningar, finns bestämmelser om uppsägningstider. Moderna beredskapsjobb är alltid tidsbegränsade anställningar. Läs mer om detta på Arbetsgivarverkets hemsida.
 • Ja, det är möjligt- till exempel om personen man vill anställa har behov av att kombinera sin anställning med kompetenshöjande insatser, till exempel utbildning, eller om personen har ett arbetsutbud som är mindre än heltid på grund av en permanent nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsuppgifter

 • Ja, du tar kontakt med arbetsförmedlaren som fattade beslutet om anställningsstödet gällande förändringar i tjänstgöringsgrad, om anställningen upphör eller andra förhållanden som kan påverka beslutet om anställningsstödet (ersättningen) för det moderna beredskapsjobbet.
  • Felaktiga utbetalningar av ersättning kan leda till återkrav.

Det är din myndighet som i samråd med er fackliga part bestämmer vilka arbetsuppgifter som den ni anställer på modernt beredskapsjobb ska ha, så länge de formella kraven (såsom att personen ej kan ha sådana arbetsuppgifter som finns inom den upphandlade delen av verksamheten) är uppfyllda (se mer under frågan Kan personen som myndigheten får ersättning för vara anställd på en myndighet men arbeta på andra bolag?. Vi hjälper dig gärna att diskutera kring lämpliga arbetsuppgifter som passar och hur man kan tänka när man tar fram arbetsuppgifter för anställningen.

I uppdraget moderna beredskapsjobb framgår att syftet är att det ska vara jobb med lägre kvalifikationskrav. Det är dock upp till arbetsgivaren att bestämma vilka arbetsuppgifter det blir.

Ekonomi

 • Ersättningen (anställningsstödet) lämnas med högst 1 213 kr per arbetsdag, dock endast för dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden hos arbetsgivaren och för vilka arbetsgivaren betalar lön eller sjuklön.
 • Ersättningen gäller upp till totalt 24 månader (beslut om anställningsstöd fattas för högst 12 månader i taget). Ersättning kan också lämnas för anställningar som är kortare än 12 månader.
  Beslutat belopp gäller under hela bidragsperioden. Ersättningen gäller från och med anställningens start.
 • Ersättningen lämnas med högst 1 213 kronor per arbetsdag för en heltidstjänst.
 • Den bidragsgrundande lönekostnaden är:
  - kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön
  - avgifter som skall betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
 • Den bidragsgrundande lönekostnaden omfattar inte förhandlade avgifter (personalomkostnads/lönekostnadspålägg) som kommunala och statliga arbetsgivare betalar utöver de lagstadgade sociala avgifterna.
 • Utöver ersättning för lönekostnaden utgår även handledarstöd med 150 kr per arbetsdag de första tre månaderna, och därefter 115 kr per arbetsdag för resten av tiden.
 • Om personen du anställer har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kan Arbetsförmedlingen bevilja ersättning för dessa hjälpmedel.
 • u kan inte få ersättning för den typ av utrustning som arbetsgivaren normalt tillhandahåller alla anställda för att utföra sitt arbete, såsom datorer, bord och stolar.
 • Efter att lönen är utbetald fyller du i en rekvisition via vår webbplats och skickar in den till arbetsförmedlingen (senast 180 dagar från arbetsmånadens slut för att inte rätten till bidrag för den aktuella perioden ska upphöra). Mer information och avtal finns på arbetsformedlingen.se.
 • Arbetsförmedlingen är skyldig att granska att ersättningen används på föreskrivet sätt. Som arbetsgivare ska du bistå med de uppgifter som behövs för en sådan granskning.
 • När Arbetsförmedlingen fått in rekvisitionen betalas stödet ut inom cirka 14 dagar.
 • Ja, semesterlön/semesterersättning är bidragsgrundande. Om den anställde har innestående semesterdagar som arbetsgivare ersätter i form av semesterersättning efter beslutsperiodens slut kan arbetsgivaren begära ersättning även för den delen.
 • En lönekostnad för obekväm arbetstid får inräknas i månadslönen om arbetet normalt är organiserat i skift, med förskjuten arbetstid eller liknande.

Uppföljning

 •  Inför beslut om ersättning gör du (arbetsgivaren) och arbetsförmedlaren en planering kring uppföljning av hur anställningen går.
  • Syftet med uppföljningen är att tidigt fånga upp eventuella problem och se till att de blir avhjälpta.

Tillägsinformation