Frågor och svar om moderna beredskapsjobb i staten

Uppdraget

 • Ett arbete på en statlig myndighet som subventioneras med anställningsstöd med subventionsformen extratjänst.
  • Myndigheten kan få en ekonomisk ersättning (anställningsstöd) om man anställer en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ och står långt ifrån arbetsmarknaden
  • Moderna beredskapsjobb är ett regeringsuppdrag som pågår mellan 2017 och 2020.
 • Praktik i staten är praktikplatser och moderna beredskapsjobb i staten är anställningar som subventioneras med anställningsstöd.
  • Praktik i staten kan en arbetssökande ha som längst 6 månader. Modernt beredskapsjobb i staten kan en person som anställs ha som längst 24 månader.
  • Både praktik i staten och moderna beredskapsjobb i staten är regeringsuppdrag till myndigheter.
  • Målgruppen för praktik i staten är personer med funktionsnedsättning samt vissa nyanlända invandrare. Målgruppen för moderna beredskapsjobb är vissa nyanlända invandrare samt långtidsarbetslösa som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin sedan minst 450 dagar.
  • En skillnad mellan modernt beredskapsjobb och praktik i staten är att man för att kvalificera sig för modernt beredskapsjobb måste ha varit arbetslös en viss tid, vilket inte gäller praktik i staten.
  • I moderna beredskapsjobb kan det förekomma personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, men det är inte det som kvalificerar personen för anställningsstödet, utan personens tid i arbetslöshet.
  • Om du har allmänna frågor om villkor och krav kan du vända dig till Arbetsförmedlingens kundtjänst, på telefon 0771-416 416. Om du har specifika funderingar om det är möjligt att anställa någon som din myndighet haft som praktikant på modernt beredskapsjobb, ta kontakt med arbetsförmedlaren som beviljade beslutet om praktik.
 • Extratjänst är en typ av anställningsstöd enligt förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd. När extratjänst används som anställningsstöd på statliga myndigheter kallas det sedan 1 januari 2017 för Moderna beredskapsjobb i staten. I övriga verksamheter som man kan ha anställningsstödet extratjänst inom, kallas det för extratjänst.

Villkor

 • Från och med anställningens start.
 • Ett anställningsavtal ska upprättas mellan arbetsgivaren och den arbetssökande och en kopia lämnas till Arbetsförmedlingen inom 30 dagar från anställningens början. Om avtalet inte har kommit in i tid upphävs beslutet om anställningsstöd (ersättningen).
 • Personen som har ett modernt beredskapsjobb har rätt till lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal. För den här typen av anställningar finns ett framtaget avtal (Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar- VASA). I VASA-avtalet finns regler om anställningsskydd. Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inte för den som har ett modernt beredskapsjobb men i VASA-avtalet finns bestämmelser som reglerar anställningen. Ett modernt beredskapsjobb ger inte heller rätt till ersättning från a-kassan. Frågor som rör detta är arbetsgivarens ansvar och om du som arbetsgivare har frågor om detta ska du vända dig till din egen centrala personalavdelning, som vid behov kan få stöd av Arbetsgivarverket. Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida.

 • • Offentliga arbetsgivare som upphandlar vissa tjänster eller har lagt ansvaret på ett statligt, regionalt eller kommunalt bolag att utföra arbetsuppgifterna kan inte få stöd från Arbetsförmedlingen för den typen av arbetsuppgifter. Detta då motsvarande tjänster som bedrivs i egen regi kan konkurrera med tjänsterna i den konkurrensutsatta delen av verksamheten.
  • Uppdragsverksamhet (en avgiftsfinansierad del av myndighetens hela verksamhet som beskrivs i myndighetens regleringsbrev) är också att betrakta som att myndigheten erbjuder varor eller tjänster på en marknad. Stöd för arbetsuppgifter som utförs inom en myndighets uppdragsverksamhet kan således inte beviljas.
 • Ja, det kan vara möjligt. För statliga myndigheter innebär det som huvudregel att det inte får ha skett arbetsbristuppsägningar på den ort arbetstagaren ska arbeta. Trots att det skett en sådan arbetsbristuppsägning kan det dock i många fall ändå vara aktuellt med anställningsstöd (ersättning). Det beror på att myndighetens anställda ska delas upp efter vilka arbetsuppgifter de har och en särskild turordning gäller för varje sådan grupp.
 • Om du har frågor kring detta, kontakta er myndighets personalavdelning. De kan vid behov ta kontakt med Arbetsgivarverket. 
 • Nej, moderna beredskapsjobb är inte a-kassegrundande.
 • I VASA-avtalet, som ska användas för den här typen av anställningar, finns bestämmelser om uppsägningstider. Moderna beredskapsjobb är alltid tidsbegränsade anställningar. Läs mer om detta på Arbetsgivarverkets hemsida.
 • Ett modernt beredskapsjobb ska i regel vara på heltid, men kan utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning anvisas på deltid i de fall om den sökande har behov av att kombinera sin anställning med kompetenshöjande insatser som till exempel utbildning.

  Sökande som har ett arbetsutbud på mindre än heltid till följd av en permanent nedsatt arbetsförmåga kan också anvisas modernt beredskapsjobb på deltid.

  Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till den faktiska arbetstiden. 

  OBS! Modernt beredskapsjobb på deltid kan inte kombineras med deltidsinskrivning i jobb- och utvecklingsgarantin.

 • Eftersom syftet med modernt beredskapsjobb är att arbetssökande ska få en anställning är fokus på arbete. Om anställningen huvudsakligen innehåller utbildning och/eller andra insatser ska en anvisning inte göras eftersom syftet då inte kan uppnås.
 • Kombinationen arbete/utbildning kan göras både inom och utom anställningen. Detta innebär att en arbetsgivare som anställer en person på heltid (100 procent) kan låta den anställde studera på arbetstid. Dock ska huvuddelen alltid vara arbete samt att utbildningen kompetensutvecklar inom ramen för tjänsten. Arbetsgivaren kan också anställa personen på deltid och den anställde studerar då utanför arbetstid.

Arbetsuppgifter

 • Ja, du tar kontakt med arbetsförmedlaren som fattade beslutet om anställningsstödet gällande förändringar i tjänstgöringsgrad, om anställningen upphör eller andra förhållanden som kan påverka beslutet om anställningsstödet (ersättningen) för det moderna beredskapsjobbet.
  • Felaktiga utbetalningar av ersättning kan leda till återkrav.

Det är din myndighet som i samråd med er fackliga part bestämmer vilka arbetsuppgifter som den ni anställer på modernt beredskapsjobb ska ha, så länge de formella kraven (såsom att personen ej kan ha sådana arbetsuppgifter som finns inom den upphandlade delen av verksamheten) är uppfyllda (se mer under frågan Kan personen som myndigheten får ersättning för vara anställd på en myndighet men arbeta på andra bolag?. Vi hjälper dig gärna att diskutera kring lämpliga arbetsuppgifter som passar och hur man kan tänka när man tar fram arbetsuppgifter för anställningen.

I uppdraget moderna beredskapsjobb framgår att syftet är att det ska vara jobb med lägre kvalifikationskrav. Det är dock upp till arbetsgivaren att bestämma vilka arbetsuppgifter det blir.

Ekonomi

 • Ekonomiskt stöd för lönekostnader lämnas till arbetsgivare som anställt den som anvisas till modernt beredskapsjobb. Stödet lämnas med 100 procent av lönekostnaden genom att arbetsgivarens skattekonto krediteras. Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till högst 20 000 kronor per månad och de avgifter som ska betalas på denna del, ska ligga till grund för stödet. Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till arbetstiden.

  Den bidragsgrundande lönekostnaden är:

  1. kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön

  2. avgifter som skall betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

  OBS! Den bidragsgrundande lönekostnaden omfattar inte förhandlade arbetsgivaravgifter som kommunala och statliga arbetsgivare betalar utöver de lagstadgade sociala avgifterna. Försäkringskostnader för sökande räknas inte heller med i bidragsunderlaget.
 • Ekonomiskt stöd lämnas för kostnader för handledarbidrag till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden. Stöd för handledning lämnas med 3 250 kronor per kalendermånad under anställningens första tre månader, därefter med 2 500 kronor per kalendermånad. Gäller oavsett hel- eller deltid.
 • Det är Arbetsförmedlingen som gör en bedömning om ekonomiskt stöd för handledning eller kompetenshöjande insatser ska beviljas. Bedöm om det är en lämplig insats som är kopplat till arbetet och om den anställde är i behov av insatsen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning kan bara beviljas om arbetsgivaren åtar sig att handleda den anställde alternativt åtar sig kostnader för kompetenshöjande insatser.
 • Ersättningen gäller upp till totalt 24 månader (beslut om anställningsstöd fattas för högst 12 månader i taget). Ersättning kan också lämnas för anställningar som är kortare än 12 månader.
  Beslutat belopp gäller under hela bidragsperioden. Ersättningen gäller från och med anställningens start.
 • Om personen du anställer har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kan Arbetsförmedlingen bevilja ersättning för dessa hjälpmedel.
 • u kan inte få ersättning för den typ av utrustning som arbetsgivaren normalt tillhandahåller alla anställda för att utföra sitt arbete, såsom datorer, bord och stolar.
 • Begreppet skattekreditering i det här sammanhanget betyder att ersättningen som Arbetsförmedlingen betalar ut sätts in på arbetsgivarens skattekonto istället för till angivet konto som tidigare. Ersättningen sätts in på arbetsgivarens skattekonto senast den 12:e i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet i stället sätts in senast den 17:e i månaden. En förutsättning är att lön är utbetald och att arbetsgivaren har lämnat in rekvisitionsunderlag inom 180 dagar efter den arbetsmånad som stödet avser.

  Arbetsgivarens löneutbetalningar måste göras elektroniskt under hela den tid som stödet betalas ut.

Uppföljning

 •  Inför beslut om ersättning gör du (arbetsgivaren) och arbetsförmedlaren en planering kring uppföljning av hur anställningen går.
  • Syftet med uppföljningen är att tidigt fånga upp eventuella problem och se till att de blir avhjälpta.

Tillägsinformation