Här anmäler du varsel

Börja med att välja vilket arbetsställe som berörs.

Lämna uppgifter om antal anställda vid arbetsstället, kontaktperson för varslet, orsaken till varselanmälan och antal varslade. Du behöver också fylla i vilket datum den första personen slutar sin anställning.

Registrera personförteckning

När fackliga förhandlingar är klara, och senast en månad innan det anmälda datumet för driftsinskränkningen, ska du göra en förteckning över de personer som berörs av uppsägning, avtalspension eller annan ekonomisk överenskommelse. Registrera personförteckningen här genom att logga in med varselnummer och organisationsnummer. Använd gärna vår mall.

Mall för personförteckning