Arbetsförmedlingen

Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet
Andel deltagare som bedöms ha en svag ställning på arbetsmarknaden utgör en allt högre andel av det totala antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar och i jobb-och utvecklingsgarantin. En ökande andel av deltagarna är utrikes födda, har endast förgymnasial utbildning eller är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Lönestöd för personer med funktionsnedsättning 
Rapporten redovisar sammansättningen bland personer som har anställning med något av de lönestöd som riktas specifikt till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Dessa är lönebidrag, trygghetsanställning, utvecklingsanställning och offentligt skyddat arbete. Utifrån de anställdas personliga karakteristika undersöks hur fördelningen inom gruppen förändrats sedan 2011.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Yrkesintroduktionsanställningar
Under perioden 2014-01-15 – 2014-12-31 har 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar inkommit till Arbetsförmedlingen. Av dessa har 902 ansökningar, motsvarande 90 procent, beviljats och 95 ansökningar, motsvarande 10 procent, avslagits.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin
Regeringen uppdrog åt Arbetsförmedlingen i februari 2013 att, inom ramen för ett pilotprojekt, utveckla samverkan med Teknikföretagen och IF Metall.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av aktivitetsrapporten för nyanlända arbetslösa m.m.
Från och med den 1 september 2013 ska den som är arbetslös regelbundet redovisa i en aktivitetsrapport vilka åtgärder hen har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet.Från den 1 februari 2014 omfattar detta krav arbetssökande i etableringsuppdraget.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner