Arbetsförmedlingen

Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 1 mars 2016
Återrapport till regeringen 2016
Pilotverksamhet för romsk inkludering
Inom ramen för strategin för romsk inkludering utsåg regeringen fem pilotkommuner som under 2012-2015 skulle bedriva särskilt utvecklingsarbete i samarbete med berörda myndigheter och romer. I april 2012 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att ingå i pilotverksamheten.
Återrapportering, 1 mars 2016
Återrapport till regeringen 2016
Uppdrag avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att i samverkan med Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra berörda aktörer, samt i samråd med Statens Jordbruksverk, göra en analys av arbetskraftsbehovet inom de gröna näringarna och naturvården
Återrapportering, 1 mars 2016
Återrapport till regeringen 2016
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka kundens förutsättningar att utveckla eller återfå arbetsförmågan och därmed kunna återgå i, eller få, arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar och bistår med det stöd som respektive verksamhet kan ge.
Återrapportering, 26 februari 2016
Återrapport till regeringen 2016
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen 
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2016 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari månad 2016.
Återrapportering, 22 februari 2016
Återrapportering till regeringen
Redovisning av miljöledningsarbetet
Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner