Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 21 februari 2014
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2014-2018
Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,8 % 2014, jämfört med 8,1 % 2013. Arbetslösheten bedöms minska kommande år under prognosperioden - 2015 till 7,4 %, 2016 till 7,0 %, 2017 till 6,7 % och 2018 till 6,5 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2013.
Återrapportering, 21 februari 2014
Återrapportering till regeringen
Arbetsförmedlingens årsredovisning
Arbetsförmedlingen påverkar många människors liv. Det gångna året var över en miljon personer någon gång inskrivna hos oss. Många har lämnat Arbetsförmedlingen och gått vidare till arbete eller studier. Under förra året fick drygt 450 000 jobb och 50 000 började studera. Andra finns kvar hos oss och tar del av insatser som stärker deras möjligheter att få ett arbete.
Återrapportering, 21 februari 2014
Återrapportering till regeringen
Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans samarbete har stor betydelse för många människor som genom insatserna fått eller återfått en arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning.
Återrapportering, 21 februari 2014
Återrapportering till regeringen
Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har i regleringsbreven för 2013fått i uppdrag att utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning i syfte attunderlätta inträde eller återgång till arbetsmarknaden.
Återrapportering, 21 februari 2014
Återrapportering till regeringen
Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet
Arbetsförmedlingens arbete med deltagarna i jobbgarantin för ungdomar och i jobb- och utvecklingsgarantin visar resultatförbättringar för 2013 jämfört med 2012. Antalet deltagare från sysselsättningsfasen som fått ett arbete har ökat kraftigt och fler har fått ta del av arbetsplatsförlagda aktiviteter i jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 och 2. Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar har minskat jämfört med 2012 och 2011. Utvecklingen är den motsatta i sysselsättningsfasen där antalet deltagare ökat under 2012 och 2013. Antalet utrikes födda deltagare och deltagare med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ökar i samtliga garantiprogram.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner