Arbetsförmedlingen

Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 29 maj 2015
Återrapportering till regeringen
Kulturarvslyftet slutrapport, 2012-2014
Kulturarvslyftet infördes den 1 januari 2012 som ett gemensamt uppdrag till Arbetsförmedlingen och Riksantikvarieämbetet i form av en tillfällig arbetsmarknadssatsning åren 2012‑2014.
Återrapportering, 26 maj 2015
Återrapportering till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, april 2015
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2015 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med april månad 2015.
Forskning och uppföljning, 13 maj 2015
Rapport om återkommande arbetslöshet under perioden 1992-2012
Vad har hänt med rundgången på arbetsmarknaden?
För att studera hur arbetslösheten drabbar olika individer och identifiera utmaningarna på arbetsmarknaden är det viktigt att inte ha ett alltför ensidigt fokus på den aggregerade arbetslösheten. Förutom att studera arbetslöshetens varaktighet är det av intresse att undersöka hur vanligt det är med upprepad arbetslöshet, det vill säga att den som lämnat en arbetslöshetsperiod efter en kort period blir arbetslös på nytt. Upprepad arbetslöshet kan vara en del av etableringen på arbetsmarknaden men det kan också innebära en långvarig marginalisering. Vi har i rapporten valt att kalla detta för ”rundgång”.
Återrapportering, 6 maj 2015
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2015-2019
Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,9 % 2015, jämfört med 8,0 % 2014. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2016 till 7,7 %, 2017 till 7,4 %, 2018 till 7,3 % och 2019 till 7,2 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2014.
Återrapportering, 5 maj 2015
Återrapportering till regeringen
Etablering av vissa nyanlända – statistik kring etableringsuppdraget
Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen i etableringsuppdraget upprätta en individuell etableringsplan som minst ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter, undervisning i svenska och samhällsorientering.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner