Arbetsförmedlingen

Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 13 mars 2015
Återrapportering till regeringen
En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 - 2016
Arbetsförmedlingen har sedan 2002 ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringen beslutade den 16 juni 2011 om En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011–2016.
Återrapportering, 27 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Pilotverksamhet för romsk inkludering
Inom ramen för strategin för romsk inkludering utsåg regeringen fem pilotkommuner om under 2012-2015 ska bedriva utvecklingsarbete i samarbete med berörda myndigheter och romer. I april 2012 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att medverka i pilotverksamheten. Uppdraget är nationellt men har ett särskilt fokus på de fem pilotkommunerna. Arbetsförmedlingen har utsett fem pilotkontor (ett arbetsförmedlingskontor i respektive pilotkommun) som bärare av uppdraget lokalt. På varje pilotkontor har en kundresurs, med inriktning minoritet, anställts.
Återrapportering, 27 februari 2015
Återrapportering till regeringen
De nationella aktörernas stöd för utveckling av samordningsförbund
Regeringen har i regleringsbreven för 2014 gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att stödja utvecklingen av samordningsförbund. Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Dessa nationella parter bildade 2008 ett Nationellt råd som inom finansiell samordning hanterar frågor av övergripande nationell karaktär eller av strategisk betydelse. Nationella rådet antog 2013 en strategi för att stödja utvecklingen av samordningsförbund och den finansiella samordningen. Utgångspunkten för de nationella insatserna under 2014 har varit den nationella strategin. Viktigare insatser och aktiviteter för att stödja samordningsförbundens verksamheter under år 2014 har varit:
Återrapportering, 27 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete
Rehabiliteringsinsatser i samarbete. Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka individens förutsättningar att identifiera och utveckla sin arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar och bistår med det stöd som respektive verksamhet kan ge.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2015-2019
Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,9 % 2015, jämfört med 8,0 % 2014. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2016 till 7,7 %, 2017 till 7,4 %, 2018 till 7,3 % och 2019 till 7,2 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2014.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner