Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 4 augusti 2014
Återrapportering till regeringen
Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska under perioden 2014 - 2016, effektutvärdera hur arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser påverkar möjligheten till arbetsmarknadsetablering för målgruppen unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Målsättningen är att få större kunskap om hur insatser enligt arbetsmetoden Supported Employment påverkar arbetsmarknadsetablering och arbetsförmåga hos målgruppen.
Återrapportering, 28 juli 2014
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2014-2018
Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 8,0 % 2014, jämfört med 8,1 % 2013. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2015 till 7,6 %, 2016 till 7,3 %, 2017 till 7,1 % och 2018 till 6,9 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i juni 2014.
Återrapportering, 21 juli 2014
Återrapportering till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, juni 2014
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2014 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med juni månad 2014.
Återrapportering, 17 juni 2014
Återrapportering till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, maj 2014
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2014 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med maj månad 2014.
Återrapportering, 13 juni 2014
Återrapportering till regeringen
Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet
Jobb- och utvecklingsgarantin har ökat i antal deltagare jämfört med föregående år. Det totala antalet deltagare var 105 500 tertial 1 2014 i månadsgenomsnitt jämfört med 98 500 samma period 2013.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner