Arbetsförmedlingen

Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Forskning och uppföljning, 17 juni 2015
Arbetsförmedlingen Working paper 2015:3
En effektivitetsanalys av arbetsförmedlingarnas inre förhållanden
I denna rapport görs ett första försök att kartlägga Arbetsförmedlingens inre förhållanden och analysera hur effektiva dessa är, det vill säga hur de påverkar arbetsförmedlingarnas utflöde till arbete. Ett stort antal möjliga förklaringsvariabler aggregeras på arbetsförmedlingsnivå och analyseras med hjälp av en linjär regressionsmodell. Resultaten tyder på att de inre faktorerna har en viktig roll för vilket resultat arbetsförmedlingarna uppnår, även om det mesta avgörs av faktorer som Arbetsförmedlingen inte direkt kan påverka.
Arbetsmarknadsrapport, 17 juni 2015
Arbetsmarknadsrapport
Arbetsmarknadsrapport 2015
Syftet med Arbetsmedlingens arbetsmarknadsrapport är att ge en redovisning och analys av hur Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och vad insatserna har för effekter.
Forskning och uppföljning, 11 juni 2015
Arbetsförmedlingen Ura 2015:5
Effektskattningar av arbetsmarknadspolitiska program
Denna studie undersöker effekterna av att delta i arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik för deltagare med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Programeffekterna som redovisas gäller åren 2000 till 2013.  
Forskning och uppföljning, 11 juni 2015
Arbetsförmedlingen Working paper 2015:1
Betydelsen av att ta hänsyn till när i tiden en kod för funktionsnedsättning sätts i mätningar av programeffekter
Denna studie undersöker effekterna av att delta i arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Ett huvudsyfte med rapporten är att visa hur viktigt det är att ta hänsyn till när i tiden en kod för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga registreras när man gör analyser av arbetsmarknadspolitiska program.
Återrapportering, 3 juni 2015
Återrapportering till regeringen
Det förstärkta rehabiliteringssamarbetets effekter - Utvärdering av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förstärkta rehabiliteringssamarbete – uppföljning nr 2
Sedan februari 2012 arbetar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i ett förstärkt rehabiliteringssamarbete med syfte att ge individer en snabbare återgång till arbete och kortare tid med sjukfrånvaro. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick i regleringsbreven 2012 i uppdrag att utvärdera det förstärkta samarbetets effekter. För att svara på uppdraget genomfördes en försöksverksamhet den 1 september 2012 till den 1 februari 2013 som omfattade drygt 1 000 individer. Frågeställningen som utvärderas är: Hur påverkar det förstärkta samarbetet individernas arbetsförmåga och sjukfrånvaro?

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner