Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 19 maj 2014
Återrapportering till regeringen
Intern styrning och kontroll — planering och genomförda insatser
För att identifiera förbättringsområden och ge styrelsen en samlad bild av Arbetsförmedlingens interna styrning och kontroll, utvärderar myndigheten årligen den interna styrningen och kontrollen. Arbetsförmedlingen har ett system för att göra denna utvärdering. Arbetsförmedlingen har fastställt en modell för riskhantering och implementerat en riskhanteringsprocess som fångar de risker som har identifierats i verksamheten. Myndigheten har systematiserat arbetet med att ta fram åtgärder som ska reducera de identifierade riskerna och uppföljningen har integrerats med uppföljningen av verksamheten.
Återrapportering, 16 maj 2014
Återrapportering till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen, april 2014
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2014 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med april månad 2014.
Återrapportering, 09 maj 2014
Återrapportering till regeringen
Arbetsmarknadspolitiska program - årsrapport 2013
Arbetsförmedlingens uppdrag är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Uppdraget och dess utmaningar styr hur de arbetsmarknadspolitiska programmen bedrivs. Sjukförsäkringsreformen ökar individernas möjligheter att från sina förutsättningar för arbete komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Etableringsreformen möjliggör för nyanlända att få en snabbare introduktion till det svenska arbetslivet, men det skapar också utmaningar bland annat vad det gäller utbildningsnivån och att kunna anpassa den till arbetsmarknadens krav. Andelen som tillhör grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden av samtliga inskrivna arbetslösa stiger och passerade 60 procent under 2013. Personer under 45 år stod för den största ökningen.
Övriga rapporter, 08 maj 2014
Arbetslösa och möjligheten till arbete - hur stor del får arbete under ett år?
Rapporten bygger på en samkörning av data från Arbetsförmedlingens register med inkomstuppgifter som inhämtats från SCB. Att en person haft en inkomst enligt kontrolluppgift betyder att personen har haft ett arbete. SCB:s uppgifter visar att det sker fler övergångar till arbete än vad som fångas i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.
Återrapportering, 06 maj 2014
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2014-2018
Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,8 % 2014, jämfört med 8,1 % 2013. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2015 till 7,4 %, 2016 till 7,1 %, 2017 till 6,9 % och 2018 till 6,8 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december 2013.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner