Arbetsförmedlingen

Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Yrkesintroduktionsanställningar
Under perioden 2014-01-15 – 2014-12-31 har 997 ansökningar om stöd för yrkesintroduktionsanställningar inkommit till Arbetsförmedlingen. Av dessa har 902 ansökningar, motsvarande 90 procent, beviljats och 95 ansökningar, motsvarande 10 procent, avslagits.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin
Regeringen uppdrog åt Arbetsförmedlingen i februari 2013 att, inom ramen för ett pilotprojekt, utveckla samverkan med Teknikföretagen och IF Metall.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av aktivitetsrapporten för nyanlända arbetslösa m.m.
Från och med den 1 september 2013 ska den som är arbetslös regelbundet redovisa i en aktivitetsrapport vilka åtgärder hen har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet.Från den 1 februari 2014 omfattar detta krav arbetssökande i etableringsuppdraget.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Arbetsgivarkontakter
Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att analysera om de ökade kontakterna med arbetsgivare har bidragit till en effektivare matchningsprocess samt om arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden har kunnat dra nytta av Arbetsförmedlingens ökade kontakter med arbetsgivare.
Återrapportering, 20 februari 2015
Återrapportering till regeringen
Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning
Rapporten beskriver arbetet med att följa upp och att öka arbetssökandes sökaktivitet som Arbetsförmedlingens har gjort under 2014.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner