Arbetsförmedlingen

Våra utgivna rapporter

Här listas alla rapporter per ämne och år.

Sök

Återrapportering, 27 juli 2015
Återrapportering till regeringen
Prognoser för utbetalningar 2015-2019
Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,8 % 2015, jämfört med 8,0 % 2014. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska kommande år under prognosperioden - 2016 till 7,55 %, 2017 till 7,3 %, 2018 till 7,0 % och 2019 till 6,9 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i juni 2015.
Återrapportering, 23 juni 2015
Återrapportering till regeringen
Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning
Upplägget för effektutvärderingen beskrivs utförligt i den lägesrapport som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan lämnade till regeringen den 1 augusti 2014. Denna delrapport bygger vidare på den lägesrapporten och beskriver de aktiviteter som utförts i projektverksamheten under hösten 2014 och våren 2015. Rapporten presenterar också det inflöde av projektdeltagare som hittills kan rapporteras.
Återrapportering, 22 juni 2015
Återrapporterin till regeringen
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedligen 2015
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2015 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med maj månad 2015.
Återrapportering, 18 juni 2015
Återrapportering till regeringen
Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning
Syftet med det förstärkta samarbetet är att öka individens förutsättningar att identifiera och utveckla sin arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar och bistår med det stöd som respektive verksamhet kan ge.
Forskning och uppföljning, 17 juni 2015
Arbetsförmedlingen Working paper 2015:2
En effektivitetsmätning av arbetsförmedlingskontor 2009-2012
Undersökningen som redovisas i rapporten En effektivitetsmätning av arbetsförmedlingskontor 2009−2012 omfattar 164 arbetsförmedlingar och bygger på en modell som Riksrevisionen tidigare använt.

Tillägsinformation

Förklaring av rapporttyperna

Vad varje rapporttyp innehåller kan du läsa om här.

Rapporttyper

Prognosrapporter

Två gånger om året utges arbetsmarknadsutsikter med prognos samt bedömning av arbetsmarknaden för olika yrken.

Prognosrapporter

Beställ rapport

Rapport märkt med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Beställningsrutiner