Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens internationella engagemang

Vårt internationella engagemang har många olika former och uttryck. Samarbetet består av allt från informationsutbyte till internationell matchning och internationella utvecklingsprojekt.

Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och kontakter med arbetsgivare, arbetssökande, myndigheter, arbetsmarknadsparter och institutioner i andra länder, främst inom EU, blir allt viktigare för att kunna erbjuda en effektiv förmedlingsservice. Arbetsförmedlingen arbetar på ett tydligt sätt med de europeiska frågorna för att arbetssökande och arbetsgivare både nu och på längre sikt ska få bästa tänkbara stöd. Både matchning och arbetssätt förbättras av att vi samarbetar med andra arbetsförmedlingar.

Som en följd av medlemskapet i EU har Arbetsförmedlingen en formell roll i arbetsgrupper och nätverk som drivs av EU-kommissionen, och har liksom de andra medlemsländernas offentliga arbetsförmedlingar en viktig roll i arbetet med EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa2020. Av särskild vikt i det europeiska samarbetet är nätverket Eures (European Employment Services), som är en länk mellan de offentliga arbetsförmedlingarna i Europa med syfte att främja rörligheten på arbetsmarknaden. Eures-portalen ger arbetssökande i hela EU möjlighet att se de flesta lediga arbeten som förmedlas av medlemsstaternas arbetsförmedlingar. I portalen finns också information om arbetsvillkor och levnadsförhållanden i varje medlemsland.

Genom medlemskapet i EU kan vi också arbeta med EU-fonder för att utveckla tjänster och effektiva metoder.

Arbetsförmedlingen är också aktiv i samarbetet med länder utanför EU. Ett uttryck för det är engagemanget i Wapes (World Association of Public Employment Services), en världsomfattande sammanslutning av arbetsmarknadsmyndigheter med ett 90-tal medlemsländer. Arbetsförmedlingen är med i styrelsen för Wapes, vars syfte är att vara en plattform för kontakter och informationsutbyte mellan medlemsländerna.

Arbetsförmedlingen driver på uppdrag av Sida och EU också internationella samarbetsprojekt för att utveckla arbetsförmedlingen i andra länder. För närvarande pågår sådana projekt bland annat i östra Asien och i norra och södra Afrika.

Tillägsinformation