Tidigare statistik

Här finns historiska serier av statistik.

Platser


Nyanmälda och kvarstående lediga platser (riket, län, kommun).
1996 – 2013

Sökande 1996 - 2013


Sökande som fått arbete, öppet arbetslösa,
sökande i program med aktivitetsstöd m m.
Riket   Län   Kommun

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd,


andelar av befolkningen


1996 – 2013

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd,


andelar av den registerbaserade arbetskraften


2008 – 2013

Arbetssökande fördelade efter a-kassatillhörighet


Öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda samt sökande i program med aktivitetsstöd.
2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013

2014: Jan Feb Mar

Varselstatistik per län


Antal personer berörda av varsel om uppsägning.
1992 – 2013

2014: Jan Feb Mar

Varselstatistik per näringsgren (riket)


Antal arbetsställen och antal personer berörda av varsel om uppsägning.
År: 1992 – 2013
Månad: 1992 – 2013

2014: Jan Feb Mar

Tillägsinformation