Arbetsförmedlingen

Tidigare statistik

Här finns historiska serier av statistik.

Platser

Nyanmälda och kvarstående lediga platser (riket, län, kommun).
 1996 - 2014

Sökande 1996 - 2014

Sökande som fått arbete, öppet arbetslösa,
sökande i program med aktivitetsstöd m m.
 Riket Län Kommun

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andelar av befolkningen

 1996 - 2014

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andelar av den registerbaserade arbetskraften

 2008 - 2014

Arbetssökande fördelade efter a-kassatillhörighet

Öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda samt sökande i program med aktivitetsstöd.

2006   2007   2008   2009   2010   2011  2012  2013 2014

2015: jan feb mar apr majjun jul aug sep okt

Varselstatistik per län

Antal personer berörda av varsel om uppsägning.

1992 - 2014

2015: jan feb mar apr maj  jun  jul aug sep okt

Varselstatistik per näringsgren (riket)

Antal arbetsställen och antal personer berörda av varsel om uppsägning.
År:  1992 - 2014
Månad:  1992 - 2014
2015: jan feb mar apr maj   jun  jul aug sep okt

         

Tillägsinformation