Prognoser

Arbetsmarknadsutsikter


Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på våra intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och presenteras i rapporter för hela riket men även per län. Vårt prognosarbete utgör också underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och rapporten Var finns jobben?.

Var finns jobben?


Rapporten Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen.

Sök

07 april 2009
Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010, reviderad prognos
Över en halv miljon arbetslösa år 2010
Den ekonomiska nedgången i omvärlden och i Sverige har blivit värre än väntat och den drabbar nu arbetsmarknaden med full kraft. Arbetslösheten bedöms öka från 6,1 procent 2008 till 11,0 procent 2010. Det betyder att arbetslösheten för 2010 har skrivits upp med 2 procentenheter jämfört med föregående prognos hösten 2008. Arbetslösheten bedöms därmed öka med cirka 225 000 personer till 520 000 personer mellan åren 2008 och 2010.
19 februari 2009
Var finns jobben?- Arbetsförmedlingens bedömning för 2009 och på längre sikt?  
Tillgången på jobb minskar 
Behovet att rekrytera arbetskraft minskar under åren 2009 och 2010. Denna försämring beror främst på följdverkningar från den försvagade globala ekonomiska utvecklingen. Men även under en lågkonjunktur finns ett stort antal jobböppningar.
09 december 2008
Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010
Sysselsätttningen minskar i samtliga län
Tillväxten i världsekonomin sjunker från cirka 5 procent 2007 till cirka 1 procent 2009, en tillväxttakt som definieras som recession av IMF. Den ekonomiska aktiviteten blir svag i USA, Europa och Japan, vilket drabbar svensk exportindustri. BNP-tillväxten i Sverige beräknas växla ned från 2,7 procent 2007 till 1,2 procent 2008. För 2009 faller BNP med knappt 1 procent.
04 juli 2008
Var finns jobben? - bedömning för perioden maj 2008 - maj 2009
Dämpad brist på arbetskraft
Den svenska ekonomin försvagas det närmaste året, främst till följd av en svagare internationell konjunktur och mer sparbenägna hushåll. Efterfrågan på arbetskraft minskar till följd av detta vilket medför att arbetskraftsbristen kommer att dämpas och konkurrensen om jobben hårdnar inom en rad yrken.
03 juni 2008
Arbetsmarknadsutsikterna för 2008 och 2009
Dämpad efterfrågetillväxt
Arbetsförmedlingens senaste intervjuundersökning av närmare 13 000 arbetsställen visar att företagen blivit mindre optimistiska för det när-maste året jämfört med föregående undersökningar, våren och hösten 2007. Dock räknar företagen med en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster. Intervjuundersökningen av kommuner och landsting visar emellertid att de planerar för en nästan oförändrad verksamhet under åren 2008 och 2009.

Tillägsinformation

Yrkeskompassen

Yrkeskompassen visar prognoser och yrkesinformation för närmare 200 yrken på kort och lång sikt. Underlagen får vi i samband med prognosarbetet.

Visa yrkesprognoser

Beställning

Rapporter/prognoser märkta med rekvisitionsnummer finns för beställning i tryckt format.

Visa beställningsrutiner