Arbetsförmedlingen

Etableringsuppdraget i siffror 

Vad gör deltagarna efter avslutad etableringsplan?

Diagram - 90 dagar efter avslutad etableringsplan

Andel deltagare som är i arbete eller utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan. Varje linje visar månadsvis utveckling under respektive år. Resultatet för juni månad under 2016 är högre än motsvarande månad under föregående år.

Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet av månaden, fördelat på kön

Antal deltagare fördelat på kön

Figuren visar att antalet deltagare som ingår i etableringsuppdraget har ökat något sedan föregående månad och uppgår till 57 921 vid slutet av juni månad 2016. Antalet män var 33 720, vilket var högre än antalet kvinnor som var 24 201 vid samma tidpunkt.

Antal nyinskrivna deltagare per månad i etableringsuppdraget, fördelat på kön

Antal nyinskrivna deltagare fördelat på kön

Figuren visar antal nyinskrivna deltagare i etableringsuppdraget per månad. Under juni 2016 uppgick antalet till 3 022 personer, vilket var en ökning från 2 528 månaden innan. Bland nya deltagare var 1 833 män och 1 189 kvinnor.

Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet månaden, fördelat på ålder

Åldersfördelning bland deltagare

Figuren visar åldersfördelningen för deltagare i etableringsuppdraget i slutet av samma månad under tre år. Statistiken visar att det är en förhållandevis ung målgrupp som ingår i etableringsuppdraget. Knappt 40 procent av deltagarna var under 30 år i juni 2016. Motsvarande månad under de två föregående åren uppvisar samma åldersstruktur.

Antal nyinskrivna deltagare i slutet av månaden som ingår i etableringsuppdraget, fördelat på ålder

Åldersfördelning bland nyinskrivna deltagare

Figuren visar åldersfördelningen för nyinskrivna deltagare i etableringsuppdraget under samma månad under tre år. Drygt 40 procent av de som skrevs in i etableringsuppdraget i juni 2016 var yngre än 30 år. Motsvarande månad under de två föregående åren uppvisar samma åldersstruktur.

Antal deltagare som ingår i etableringsuppdraget i slutet månaden, fördelat på utbildningsnivå

Deltagare fördelat på utbildningsnivå

Figuren visar utbildningsnivån för deltagare i etableringsuppdraget i slutet av samma månad under tre år. De flesta deltagare har förgymnasial utbildning kortare än nio år, följt av personer med eftergymnasial utbildning två år eller längre.

I juni 2016 hade 32 procent av deltagarna i etableringsuppdraget en förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Vid samma tidpunkt hade 25 procent av deltagarna en eftergymnasial utbildning två år eller längre.

Antal nyinskrivna som deltar i etableringsuppdraget i slutet av månaden, fördelat på utbildningsnivå

Nyinskrivna deltagare fördelat på utbildningsnivå

Figuren visar utbildningsnivån för nyinskrivna i etableringsuppdraget under samma månad under tre år. De flesta deltagare har förgymnasial utbildning kortare än nio år, följt av personer med eftergymnasial utbildning två år eller längre.

Utbildningsnivån bland nya deltagare i etableringsuppdraget under juni 2016 är något lägre än för samtliga kvarstående deltagare.

Tillägsinformation

Vem omfattas?

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som har fyllt 20 men ännu inte 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är anhörig till någon av dessa.

Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser.