Att tänka på vid anbudsgivning

 • Läs noggrant igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor
 • Förfrågningsunderlaget kan kompletteras eller förtydligas under anbudstiden. Om detta görs publiceras informationen på hemsidan, i anslutning till förfrågningsunderlaget. Ta därför tid till att regelbundet besöka hemsidan.
 • Är något oklart finns möjlighet att ställa frågor till ansvarig upphandlare via e-post, som finns under kapitlet "Kontaktpersoner" i förfrågningsunderlaget.
 • Eventuella frågor bör ställas så fort som möjligt. Frågor och svar som bedöms tydliggöra förfrågningsunderlaget avidentifieras och publiceras på hemsidan, i anslutning till förfrågningsunderlaget.
 • Arbetsförmedlingen rekommenderar att anbudsgivaren börjar med att begära in de handlingar och intyg som ska bifogas anbudet.
 • Anbud lämnas på det som efterfrågas i och på de villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från det efterfrågade eller innehåller reservationer mot ställda villkor kan kommas att förkastas, det vill säga att de inte tas upp till prövning.
 • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i anbudet. Anbud som saknar någon efterfrågad information kommer att förkastas. Under anbudstiden kan anbud korrigeras eller kompletteras.
 • För att underlätta läsningen och bedömningen av anbudet är det bra att sammanställa anbudet genom att följa förfrågningsunderlagets struktur och fylla i eventuell svarsblankett. Det är bra om anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad underlättar underlättas vårt arbete och risken för att vi missar viktig information minskar.
 • Arbetsförmedlingen rekommenderar att anbudsgivaren koncentrerar sig på den information som efterfrågas i förfrågningsunderlaget och som har betydelse för prövningen. Annan mindre relevant information som t.ex. marknadsföringsmaterial bör utelämnas.
 • Anbud som inkommer efter sista anbudsdag får inte tas med i upphandlingen. Anbudslämnaren ansvarar för att anbudet har kommit in, och att det har kommit in i rätt tid. Arbetsförmedlingen svarar inte på frågor om ett anbud har kommit in.
 • Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut har fattats eller att upphandlingen på annat sätt har avslutats. Därefter behandlas inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Önskar anbudsgivare sekretessbelägga hela eller delar av sitt anbud så skall detta klart framgå och vilka skäl som åberopas. Före utlämnande av handlingar görs alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

Tillägsinformation