Arbetsförmedlingen

Vägen till att bli etableringslots

Ansökan om att bli etableringslots (kompletterande aktör) gör du i Tendsign, se länk till höger Aktuella upphandlingar. När du ansökt följer en handläggningstid på cirka fyra veckor. En prövning av inkomna ansökningar kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter du som blivande kompletterande aktör har redovisat i din ansökan. Ansökan prövas genom att vi tittar på om ansökan uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

När du blivit godkänd

Då du blivit godkänd som kompletterande aktör ska du inom 10 arbetsdagar lämna viss information till oss på Arbetsförmedlingen. Vilken typ av underlag vi behöver finns angivet i förfrågningsunderlaget under punkt 5.9 Tecknande av kontrakt i TendSign. Underlagen ska skickas per post till följande adress:
 
Arbetsförmedlingen
Upphandlingsavdelningen
113 99 Stockholm

Att teckna kontrakt

När du skrivit kontrakt

När alla handlingar enligt 5.9 Tecknande av kontrakt i förfrågningsunderlaget i TendSign är inskickade och godkända, och kontraktet är påskrivet av båda parter, ska du via webbstödet registrera ytterligare uppgifter. I förfrågningsunderlaget i TendSign finns mer information om detta under rubriken 5.10 Tjänstedeklaration och leverantörsuppgifter. Först när alla begärda handlingar är inskickade och dina uppgifter finns registrerade kommer du som kompletterande aktör att bli sökbar för våra kunder.

Om du vill ansöka om nya orter

Om du önskar ansöka om nya orter finns det en ansökan i Tendsign som du skriver ut, fyller i, och skickar till oss tillsammans med begärda bilagor. När granskning av dessa skett och tilläggskontrakt är påskrivet av båda parter, ska du via webbstödet registrera de nya verksamheterna (och eventuellt nya tjänstedeklarationer). Först när alla inskickade handlingar är godkända och dina uppgifter finns registrerade kommer du som kompletterande aktör att bli sökbar för våra kunder på de nya orterna.