Arbetsförmedlingen

Etableringslotsen ger stöd till nyanlända

Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har som mål att påskynda etableringen av nyanlända i arbets- och samhällslivet. Lagen ger Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för etablerinsatserna och en ny aktör införs — etableringslotsen.
 

Vad är etableringslotsens uppdrag?


För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, utöver lämplig utbildning och erfarenhet, ett personligt nätverk, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. Etableringslotsen ska genom att stärka den nyanländes nätverk stödja honom eller henne till en snabbare etablering.

I etableringslotsens uppdrag ingår bland annat att kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning samt ge stöd i olika sociala frågor. Därmed kommer etableringslotsen att utgöra en viktig länk mellan den nyanlände och det svenska samhället.

Vem kan bli etableringslots?


Etableringslotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och är ett företag eller en organisation. Exempel på organisationer som skulle kunna bedriva lotsverksamhet är föreningar, idéburna organisationer och branschorganisationer. Även enskilda kan starta lotsföretag. En kommun eller ett kommunalt bolag kan däremot inte vara etableringslots.
 

Upphandling via valfrihetssystem


Arbetsförmedlingen upphandlar etableringslotsar enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, vilket innebär att intresserade verksamheter löpande kan ansöka om att bli etableringslotsar. Det finns alltså inget slutdatum för att lämna in anbud. Alla leverantörer som ansöker och uppfyller kraven godkänns.
 

Nyanlända väljer sin etableringslots


Nyanlända, som omfattas av den nya lagen, kommer att välja en av de etableringslotsar som Arbetsförmedlingen har kontrakt med. Nyanlända som inte kan eller vill välja en etableringslots tilldelas en etableringslots utifrån fastställt icke-vals-alternativ.
 

Etableringslotsens ersättning


Ersättningen till etableringslotsen är prestationsbaserad, vilket motiverar denne att arbeta för att den nyanlände så snabbt som möjligt övergår i arbete eller utbildning.