Arbetsförmedlingen

Få extra stöd A-Ö

Som arbetslös kan du få extra hjälp och särskilt stöd, så kallade arbetsmarknadspolitiska program. Här är en sammanställning A-Ö över alla våra insatser och program.

Aktivitetsstöd

Om du är över 25 år och deltar i ett program kan du få aktivitetsstöd. Om du är under 25 år kan du också få aktivitetsstöd om du innan jobbgaranti för ungdomar varit berättigad till arbetslöshetsersättning.

Faktablad om aktivitetsstöd

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning ska stärka din möjlighet att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. Arbetsmarknadsutbildning ges vid de kurser som vi på Arbetsförmedlingen upphandlar av olika utbildningsanordnare, till exempel utbildningsföretag eller kommunal uppdragsverksamhet. Eftersom utbildningen ska leda till arbete ska den vara yrkesininriktad.

Mer om arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmiljöansvar och försäkringsskydd

När du deltar i ett program likställs du med en arbetstagare vad gäller arbetsmiljölagen och försäkringskydd. Det betyder till exempel att du ska anmäla om du blir sjuk till arbetsgivaren och till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska också bland annat se till att arbetsmiljön är god och arbeta för att du inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall i arbetet.
Faktablad om arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar

Faktablad om försäkringsskydd och skadeersättning vid vissa arbetsmarknadspolitiska program

Arbetssocial utredning

Ibland påverkar den sociala situationen förmågan att arbeta. Det kan då vara svårt att på egen hand överblicka vad som behöver göras för att komma i arbete. Den arbetssociala utredningen ger med utgångspunkt från din aktuella livssituation en bild av såväl hinder som möjligheter i förhållande till arbete. Genom utredningen kan du även få rådgivning, stöd och information om hur du tar dig vidare mot ett arbete.

Faktablad om arbetssocial utredning

Arbetspsykologisk utredning

Att välja vad man ska arbeta med är ofta svårt. Man måste ta ställning till flera frågor. Frågor som kan vara svåra att svara på:
• Vad vill jag arbeta med? Vad är jag intresserad av? Vad vill jag få ut av mitt arbete?
• Vad kan jag arbeta med? Vilka är mina personliga förutsättningar?
Vi på Arbetsförmedlingen kan genom den arbetspsykologiska utredningen ge dig möjligheter att svara på dessa frågor.

Faktablad om arbetspsykologisk utredning

Arbetsträning med handledare

Du kan få arbetsträning med en handledare om du är arbetssökande med rätt till etableringsinsatser och behöver mer stöd på en arbetsplats. Du kan kombinera arbetsträningen med andra insatser, till exempel svenska för invandrare (sfi). Syftet med arbetsträningen är att du ska få möjlighet att prova på ditt yrke, prova på ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige.

Faktablad Arbetsträning med handledare

Ersättning för resor med mera vid aktivitetsstöd

Tar du del av ett program, arbetslivsinriktad rehabilitering eller en utredning som vi på Arbetsförmedlingen beslutat om? Då kan du få ersättning för kostnader för resor, logi och dubbelt boende om vi bedömer dem som nödvändiga. Ersättning för kostnader under 50 kr betalas inte ut.

Faktablad om ersättning för resor vid aktivitetsstöd

Förberedande insatser/orienterande utbildningar

De förberedande insatserna ska hjälpa dig i ditt val av arbete. Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för dig som behöver förbereda dig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete.

Faktablad om förberedande insatser

Instegsjobb

Är du arbetslös och har du fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna kan du få ett så kallat instegsjobb. Det innebär att den som anställer dig får ett bidrag till din lön. Ett krav är att du samtidigt läser svenska för invandrare, sfi.

Mer om instegsjobb

Jobbgaranti för ungdomar

Är du under 25 år och har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i tre månader? Då kan du bland annat få hjälp och stöd med att söka jobb, få coachning och praktik samt studie- och yrkesvägledning. Under 2010 kan du som omfattas av jobbgarantin för ungdomar även studera på en folkhögskola. Målet är så klart att du ska få jobb så snabbt som möjligt.

Faktablad om jobbgaranti för ungdomar 

Jobb- och utvecklingsgarantin

Är du över 25 år, har varit arbetslös länge och behöver nystart i arbetslivet? Under vissa förutsättningar kan du få hjälp från oss på Arbetsförmedlingen med individuell coachning på ett bemanningsföretag, utbildning, praktik, arbetsträning eller för att starta företag. Syftet med insatserna i jobb- och utvecklingsgarantin är att förbättra dina chanser att få ett nytt arbete.

Jobb- och utvecklingsgarantin tredje fasen

Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas infaller efter 450 ersättningsdagar. Då erbjuds du en sysselsättning hos en anordnare (arbetsgivare) med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande. Sysselsättningen kan vara hos privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer.

Mer om jobb- och utvecklingsgarantin

Lönebidrag

Har du en nedsatt arbetsförmåga som påverkar arbetsuppgifterna? Vi kan kompensera arbetsgivaren ekonomiskt med ett lönebidrag, så att arbetsuppgifterna passar dig bättre. Lönebidrag lämnas under längst fyra år.

Faktablad om lönebidrag

Nystartsjobb/Särskilt nystartsjobb

Har du varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller att du varit sjuk? Då får den arbetsgivare som anställer dig ekonomiskt stöd, så kallat nystartsjobb. Stödet innebär att den arbetsgivare som anställer dig får ekonomisk hjälp som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift. Arbetsgivaren får normalt stödet lika länge som du varit arbetslös och för tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning.

Mer om nystartsjobb/särskilt nystartsjobb

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

I vissa situationer kan vi på Arbetsförmedlingen, tillsammans med en annan myndighet, eller andra aktörer på arbetsmarknaden anordna projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Projektet ska stärka enskildas möjligheter att få och behålla ett arbete och inte strida mot bestämmelser för andra program.

Faktablad om projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Praktik

Har du arbetat länge inom samma yrkesområde kan det vara en bra idé att  pröva på ett nytt yrke och få nya erfarenheter. Praktik på en arbetsplats kan också vara ett alternativ för dig som förbereder dig för att starta eget. Det finns fyra olika typer av praktik:
Behåll kontakten med arbetslivet i din bransch
Praktisk kompetensutveckling ger dig möjlighet att hålla dina kunskaper fräscha och skaffa nya kontakter inom de områden som du tidigare jobbat i och har utbildning inom.
Testa ett nytt yrke
Har du arbetat länge inom samma yrkesområde och behöver prova på ett nytt yrke, kan arbetspraktik vara ett alternativ. Det kan också användas för att förbereda start av eget företag.
Prova på
Har du ingen eller liten erfarenhet av svenskt arbetsliv, kan du prova på ett arbete som överensstämmer med din erfarenhet och utbildning från hemlandet, en så kallad prova på-plats. Syftet är förstås att göra det möjligt för dig som är ny i Sverige att tidigt få kontakt med arbetslivet inom ditt yrkesområde.
Visa vad du jobbat med
Har du inte jobbat i Sverige tidigare och är osäker på vilken typ av arbete du kan söka? Då kan du få möjlighet att få en bedömning av hur dina yrkeskunskaper värderas på den svenska arbetsmarknaden. Yrkeskompetensbedömningen kan göras på en arbetsplats eller av en yrkesskola eller liknande.

Faktablad om praktik

Praktiskt basår

Du kan få ta del av ett praktiskt basår om du är arbetsökande med rätt till etableringsinsatser, äldre än 30 år och har högst nio års utbildning. Syftet är att du ska få en möjlighet att prova på att arbeta inom det yrkesområde som du är utbildad i eller har erfarenhet inom eller prova på ett nytt arbete. Det praktiska basåret består av praktisk träning och utbildning som skräddarsys efter arbetsplatsen behov.  

Faktablad praktiskt basår

Yrkesintroduktionsanställning

Lär dig ett yrke samtidigt som du jobbar och får lön - Är du under 24 år och saknar yrkeserfarenhet? Eller har du varit arbetslös i minst tre månader? Då har du möjlighet att lära dig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som du får lön. Anställningen kallas för en yrkesintroduktionsanställning och du kan ha den i upp till ett år. Minst 15 procent av tiden ska bestå av utbildning eller handledning. Arbetsgivaren som anställer dig får ett ekonomiskt stöd. För att arbetsgivaren ska kunna få stödet måste det finnas ett kollektivavtal och ett yrkesintroduktionsavtal för branschen.

Faktablad yrkesintroduktionsanställning

Tillägsinformation

Mer information