Arbetsförmedlingen

Har du en funktionsnedsättning?

En nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras genom hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd. Arbetsförmedlingen har många specialister som tillsammans med dig och din arbetsförmedlare kan förbättra dina chanser på arbetsmarknaden.

Du kanske till exempel behöver hjälp att välja eller byta yrkesinriktning? Vi gör alltid en bedömning av dina behov och prövar om du har rätt till särskild hjälp. 

Exempel på vad Arbetsförmedlingens specialister och specialfunktioner kan bidra med

Hjälpmedel


Om du har behov av hjälpmedel kan Arbetsförmedlingen stödja dig vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget.

Stödet kan även ges som en anpassning av den fysiska arbetsmiljön.

Faktablad om stöd till arbetshjälpmedel på arbetsplatsen

Är du döv eller har du en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet?

Du kanske behöver stöd av en dövkonsulent, synspecialist, audionom eller någon annan med speciell kompetens. Arbetsförmedlingen har särskild personal och du får kontakt med specialisterna genom din arbetsförmedlare.

Teckenspråkstolk

Om du ska träffa din arbetsförmedlare eller delta i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar kan du få teckenspråkstolk (eller skrivtolk, tecken som stödtolk eller dövblindtolk).
 
Arbetsförmedlingen har ett eget avtal med olika tolkleverantörer för detta.

Om du är anställd och ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare ansöka om stöd till tolkkostnader. Egenföretagare kan också få det här stödet.

Faktablad som vänder sig till arbetsgivare om stöd till tolkkostnader 

Ekonomiskt stöd till arbete

Lönebidrag

Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar arbetsuppgifterna kan vi tillsammans med dig och din arbetsgivare anpassa arbetssituationen så att den passar dig bättre. Arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt med ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Lönebidrag lämnas under längst fyra år.

Faktablad om lönebidrag

Utvecklingsanställning

Om du behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga kan en utvecklingsanställning vara ett bra alternativ. I en sådan anställning får du arbetsledning och möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel samt utbildning om det skulle behövas.

Faktablad om utvecklingsanställning

Trygghetsanställning

Om du har behov av en mer anpassad arbetssituation med en långsiktig lösning kan en trygghetsanställning vara ett bra alternativ.

Faktablad om trygghetsanställning

Skyddat arbete

Om du har varit borta länge från arbetslivet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan en skyddad offentlig anställning vara det bästa alternativet. Anställningen pågår under en begränsad tid och är ett utmärkt tillfälle att få färska meriter och erfarenheter.  

Faktablad om skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA

Samhall

Om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning kan Samhall vara en lämplig arbetsgivare. Inför en sådan anställning kommer vi på Arbetsförmedlingen överens med dig om målet med din anställning.

Faktablad om att arbeta inom Samhall

Starta eget

Om du har du en bra affärsidé är kanske ett eget företag det bästa alternativet. Efter en särskild utredning kan vi ge dig ett bidrag som underlättar för dig att starta ett företag.

Faktablad om särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

Personligt stöd

Ung med funktionsnedsättning

För att din övergång från skolan till arbetslivet ska bli så smidig som möjlig, kan du till exempel få vägledning, specialiststöd eller anpassning av din arbetsplats.

Faktablad för unga med funktionsnedsättning

Personligt biträde

På grund av din funktionsnedsättning kanske du behöver få hjälp av någon med vissa arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Vi kan kompensera din arbetsgivare som ser till att ett personligt biträde ger dig stöd på arbetsplatsen.

Faktablad om personligt biträde

SIUS-konsulent

Om du behöver personligt stöd för att träna dig i arbetsuppgifter och annat på det nya arbetet kan du få stöd av en SIUS-konsulent. Han eller hon kan arbeta sida vid sida med dig under en tid

Faktablad om särskilt introduktions- och uppföljningsstöd -SIUS

Psykosocialt anpassningsstöd

Psykosocialt anpassningsstöd kan vara bra för dig som känner dig obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen. Stödet gör det möjligt för dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav tillsammans med någon av Arbetsförmedlingens specialister. Syftet är att ni ska hitta bra lösningar så att ni trivs ihop och du kan vara trygg i ditt arbete.

Faktablad om psykosocialt anpassningsstöd

Aktivitetsbaserad utredning

Med en aktivitetsbaserad utredning kan du samtala om och prova på olika arbetsuppgifter under handledning. Du har även möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel. Målet är att få en klarare bild av vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar dig, så att du kan fortsätta din planering mot arbete.

Faktablad om aktivitetsbaserad utredning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Faktablad om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Tillägsinformation